ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 09.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На девети юли                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 387 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.Й., редовно уведомен, се представлява от адвокат Д.И., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен инженер в Дирекция „Строителство” на Община Бургас инж. В.Ц., редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С.Б., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило писмо от процесуалния представител на ответника във връзка с указание на съда, с което прави искане за присъединяване към настоящото производство на административни дела № 165/2013 г. и № 300/2014 г. по описа на Административен съд Бургас, предвид обстоятелството, че пълните административни преписки, заверени вярно с оригинала, по издаване на процесните решения за отсичане на дълготрайна растителност, са били представени по тях в цялост.

 

АДВОКАТ И.: Следва да бъдат представени преписките по предходните дела.

 

СЪДЪТ счита, че с оглед изявлението на страните следва да се присъединят към настоящото производство административни дела №165/2013 г. и № 300/2014 г. по опис на Административен съд Бургас, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА административно дело № 165/2013 г. и № 300/2014 г. по описа на Административен съд Бургас към настоящото административно дело № 387/2015 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

АДВОКАТ И.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страните, СЪДЪТ счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЛАГА край на съдебното дирене и ДАВА хода по същество.

 

АДВОКАТ И.: Уважаема госпожо Председател, моля да бъде отменен оспорвания административен акт  по съображения, изложени в жалбата, също така по съображения, които моля да ми бъде дадена възможност за изложа в писмена защита в указан от Вас срок. Намирам, че въпросният административен акт е незаконосъобразен, както поради нарушения на материалния закон, така и подзаконови актове по неговото прилагане. В този смисъл той е незаконосъобразен, а също така разрешение за отсичане на посочените дървесни екземпляри в същия смисъл е било постановявано на два пъти и отменяно от Административен съд Бургас. В този смисъл и пререшава вече разрешен от съда правен спор, поради което издаденото разрешение се явява незаконосъобразно и моля да бъде отменено. Моля и в полза на жалбоподателя да бъдат присъдени направените от него разноски пред Административен съд Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаема госпожо Председател, моля да оставите без уважение жалбата на А.Н.Й. против разрешение за отсичане на дълготрайна растителност №3/21.01.2015 г., издадено от инж. Ц. – главен инженер в дирекция „Строителство” на община Бургас като неоснователна и недоказана и потвърдите разрешението за отсичане. Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че административният орган не се е съобразил със съдебните актове на Административен съд Бургас и Върховен административен съд. Считам, че разрешението е издадено от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия, при спазване на установената форма и не противоречи на материалноправните разпоредби. От събраните по делото доказателства не се обосновава извод, че разрешението страда от съществен порок, който води до недействителност. Подробни съображения ще изложа в писмен вид, ако ми дадете срок за това. Моля за юрисконсултско възнаграждение.

СЪДЪТ дава на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: