ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 04.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четвърти юни                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 387 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.Й., редовно призован, се представлява от адвокат Д. И., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен инженер в Дирекция „Строителство” на Община Бургас инж. В.Ц., редовно призован, се представлява от юрисконсулт С.Б., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на А.Н.Й. против разрешение за отсичане на дълготрайна растителност № 3/21.01.2015 г., издадено от В. Ц. – главен инженер в дирекция „Строителство” на Община Бургас.

Съдът докладва постъпилата административната преписка.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата в цялост. Ще имам доказателствени искания, които се налагат от съдържанието на конкретния административен акт.

По отношение на постъпилата административна преписка, намирам че тя е непълна, предвид обстоятелството, че са представени становища  от 2012 г., а също така поради обстоятелството, че със същия обхват на обжалваното разрешение има две предходни издадени разрешения за същия участък и включващи същия дори и по-голям брой  широколистни дървета, два вида, а именно софора 133 броя и 2 броя явор в същия участък, описан  като ул. Александър Батенберг от централния вход на Пристанище Бургас до ул. Шести септември и от ул. Фотинов до ул.Шести септември. Има подадени две предходни жалби, съответно има постановени две решения на Административен съд Бургас. Само за сведение ще представя решение на Върховен административен съд, с което е оставено в сила и потвърдено първото постановено решение, както и решение по административно дело № 300/2014 г. на Административен съд Бургас, което не е обжалвано. Предвид обстоятелството, че и разрешенията са за същия обхват с леки изменения в описанията, моля да бъде изискана преписката по тези две дела, с оглед на факта, че липсва ясна индивидуализация, както дали има разлика в проекта, описан с едно и също наименование, така и в обхвата на административния акт. Предвид същия обхват на трите разрешения, две от които са отменени с предходни решения на Административен съд Бургас, считам че решението е нищожно.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата и възразявам срещу така направеното искане за представяне на пълната административна преписка, тъй като с писмо съм изискала от главния инженер директор на дирекция „Строителство” цялата преписка и това, което съм представила по делото е преписката, която се съдържа към решение № 3. Относно споменатите дела – административно дело № 165/2013 г. и административно дело № 300/2014 г., по първото дело жалбата е уважена, тъй като административният орган е издал индивидуален административен акт, а Административен съд Бургас счита, че това е общ административен акт и затова отменя разрешението. Върховен административен съд потвърждава това решение и докато е текущо производството пред Върховен административен съд по жалба по административно дело № 165/2013 г. по описа на Административен съд Бургас, административният орган издава разрешение при висящо производство пред Върховен административен съд и второто дело №300/2014 г. прогласява нищожността, понеже административният орган е разглеждал акт, който е висящ пред Върховен административен съд. Съдът и да укаже да представим нови доказателства, няма други, съдържащи се в административната преписка. С писмо съм изискала всичко и това е, което са ми дали.

Всъщност няма произнасяне по същество.

Представям писмо до Кмета на Община Бургас.

АДВОКАТ И.: Това не е точно така, тъй като има произнасяне по същество. Това е по първото дело, по което Административен съд Бургас се е произнесъл, включително и по жалбата по основанията в нея, намерил е множество пороци на административния акт, като това решение е потвърдено и допълвано в мотивите си от Върховен административен съд. В хода на съдебното обжалване по дело №300/2014 г. всъщност е постановено решенето на Върховен административен съд и тъй като трите разрешения, само за прегледност мога да ги представя, както това разрешение, предмет на този спор, така и другите две преди него, са на практика изцяло идентични като предмет, произнасянето по решение № 165/2013 г. прави произнасянето на съда по спора окончателно, дори независимо от произнасянето повторно на Административен съд Бургас по дело № 300/2014 г. Но независимо от това  аз ще направя отделно искания, които намирам, че с оглед на развитието на административната преписка и основанията, посочени в жалбата се налагат, тъй като тези необходими съгласно закона актове в подготвителната дейност на административния орган не присъстват в преписката.

По отношение на посочената дата на издаване на писмото –12.12.2012 г., повече от три години е преди постановяването на процесния акт. В тази връзка ще имам още едно допълнително искане – моля да бъде задължена ответната страна да представи според изискванията на Наредба № 1/1993 г. за опазване на декоративната растителност задължителната за изготвяне оценка за въздействие на околната среда (ОВОС), предвид наличието на предпоставката, предвидена в този нормативен акт, да бъде извършена такава задължително при наличие на обект, строеж с повече от 20 посочени за премахване екземпляра дървета. Само в допълнение ще обърна внимание към заключението на представеното писмо. Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени от други закони и подзаконови нормативни актове, така че моля само за сведение да бъде прието това писмо.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Това, което съм представила по административната преписка, е това, което има и затова предоставям на преценката на съда.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното искане от адвокат И., счита че следва да задължи ответника да представи административната преписка във връзка с издаването на разрешения № 1/06.01.2014 г. и №49/14.12.2012г. , поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в едномесечен срок да представи административната преписка във връзка с издаването на разрешения №1/06.01.2014 г. и № 49/14.12.2012 г. и оценка за въздействието върху околната среда, ако такава е изготвена.

ПРИЕМА за сведение представените разрешения №1/06.01.2014 г. и № 49/14.12.2012 г., решение по административно дело № 300/2014 г. по опис на Административен съд Бургас и решение по административно дело № 258/2014 г. по описа на Върховен административен съд.

ПРИЕМА представеното от ответника писмо до Кмета на Община Бургас от директора на РИОСВ Бургас.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.07.2015 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: