ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 25.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и пети февруари                              две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 387 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, явява се юрисконсулт М., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на МП „Нефтопристанище”, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по искане на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за спиране изпълнението на Решение № 1063/09.11.2009 година на Началника на МП „Нефтопристанище”, относно задължението за заплащане на лихви върху допълнително определения с решението размер на ДДС, в размер на 777.47 лева.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  М.:  Поддържам искането за спиране. Считам, че същото е основателно и доказано и моля да го уважите.

Представям Анекс № 2, с който се увеличава размерът на банковата гаранция, обезпечаваща общо задължение за покриване на задължения за лихви от 100 000 лева на 200 000 лева.

 

Съдът намира, че следва да приемем като доказателство по делото представения документ, тъй като същият е допустим и относим към искането за спиране, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представения от процесуалния представител на молителя в днешно съдебно заседание Анекс № 2 към Банкова гаранция № 9915/12.9.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля, да уважите искането за спиране изпълнението на оспорения акт в частта за лихвите, тъй като сме представили надлежна банкова гаранция. В този смисъл са налице изискуемите от закона предпоставки за спиране.

 

По искането за спиране съдът намира следното:

За да бъде спряно предварителното изпълнение, допуснато от закона, за актове от категорията на процесното решение е необходимо съгласно чл. 221 от Закона за митниците претендираното митническо задължение, независимо от това дали е главница или лихви, да бъде надлежно обезпечено изцяло. В конкретния случай, с оглед представените доказателства за налично обезпечение – банкова гаранция, и заявеното писмено становище от ответника, че тази гаранция обезпечава изцяло всички вземания, които с административни актове на Митницата се претендират от настоящия жалбоподател и които касаят вземания на лихви, съдът намира, че искането е основателно, поради което и на основание чл. 221 от Закона за митниците във вр. с чл. 166, ал.3 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Решение № 1063/09.11.2009 година на Началника на МП „Нефтопристанище”, относно задължението за заплащане на лихви върху допълнително определения с решението размер на ДДС, в размер на 777.47 лева.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд  на Република България в 7-дневен срок от днес за молителя и в същия срок от уведомяването за ответника.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: