Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №   785     /20.04.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и втори март, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                        ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар Сийка Хардалова, изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 386/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Изпълнителна агенция „Медицински одит”, представляван от проф.д-р З.П. – изпълнителен директор, с адрес гр. София 1606, бул.“Г.Софийски“ № 3, чрез юрисконсулт К.П., е оспорил решение №2002/12.12.2017г. постановено по АНД № 3345/2017г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление № НП 27-414/12.06.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит”. С наказателното постановление за нарушение на чл.82, ал.2, т.1 от Закона за здравето (ЗЗ), на основание чл.229, ал.1 от същия закон на д-р М.Д.Й. е наложена глоба в размер на 300 лв. Касаторът твърди, че обжалваното решение е неправилно. Твърди, че с цитираната в наказателното постановление норма се вменява конкретно задължение и то е да се спазват изброените принципи. Макар и обща тази норма е задължителна, за това счита, че съдът неправилно е тълкувал нормата като бланкетна. Иска обжалваното решение да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът по касация, чрез представител по пълномощие, оспорва касационната жалба и иска от съда да остави в сила обжалваното решение на Районен съд Бургас.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

С оспореното пред районния съд наказателно постановление е ангажирана административнонаказателната отговорност на д-р М.Д.Й. за това, че на 01.10.2016г. не е интерпретирала правилно направения запис на детски сърдечни тонове, не е уведомила лекар специалист за състоянието на бременната Д.Д.Б. и не я е посъветвала за предприемане на други действия, имайки предвид и записът от предходния ден и задълбочаващата се асфикция на плода. Не е извършено доплерово изследване – метод при който с изключително висока сигурност би диагностицирала пъпната патология. Не са предприети действия за хоспитализация на бременната за извършване на спешно абдоминално цезарово сечение.

Административнонаказващият орган е приел, че с тези си действия д-р Й., в качеството й на лекар извършила запис на детски сърдечни тонове на Д.Д.Б. на 01.10.2016г. в АГ кабинет на МЦ „Дева Мария” ЕООД, е нарушила изискването на чл.81, ал.2, т.1 от ЗЗ, според което правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на принципите на своевременност и достатъчност. За това нарушение, квалифицирано по този начин, на основание чл. 229, ал.1 от същия закон, е наложено наказание глоба в размер на 300 лв. Санкционната разпоредба предвижда, че който наруши разпоредбите на Закона за здравето или нормативните актове по прилагането му, извън случаите на чл. 209 – 228в, се наказва с глоба от 100 до 600лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 500 до 3 000лв.

Правилно районният съд е приел, че посочената като нарушена норма е бланкетна, тя не съдържа конкретно правило за поведение. За това само тази норма не може да очертае конкретен състав на административно нарушение. Бланкетните норми винаги се запълват, както е приел районният съд, с конкретни разпоредби от същия нормативен акт или от друг равен по степен нормативен акт, както и от подзаконов нормативен акт, които регламентират ясни задължения, вменени на правните субекти, като с оглед конкретния казус тези задължения трябва да изпълват съдържанието на принципите своевременност и достатъчност. Вярно е че приложението на регламентираните в закона принципи е задължително, както и че те са основополагащи при урегулиране на обществените отношения свързани със здравето на българските граждани, но сами по себе си самите принципи не могат да очертаят състав на административно нарушение. За да се приемат за нарушение и това да влече административнонаказателна отговорност, следва извършените действия да са в противоречие с норма, която вменява конкретни задължения, чието изпълнение представлява съблюдаване и спазване на тези два принципа – своевременност и достатъчност.

Правилно районният съд е приел, че в настоящия случай описаните факти, заради които е ангажирана отговорността на лекаря, не съответстват на правната квалификация, доколкото като нарушена и санкционна норма са посочени бланкетни норми, които не съдържат в себе си състав на административно нарушение.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №2002/12.12.2017г. постановено по АНД № 3345/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: