О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 341

        гр.Бургас, 24.02.2016г.

 

Бургаският административен съд,  ХХ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 386 по описа на съда за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.135 от АПК.

Административното дело е образувано по искова молба от К.Д. ***, ЕГН ********** против ДНСК – София, с която на основание чл.292 от АПК е предявен отрицателен установителен иск, с който се иска да бъде установено по отношение на ДНСК – София, че Заповед № РД-14-668/18.11.2005г. на зам.началника не подлежи на изпълнение, поради погасяване по давност на изпълнителното основание.

Съдът намира, че делото не е подсъдно на Бургаския административен съд по следните съображения:

Исковата молба е с правно основание чл.292 от АПК и е насочена срещу административния орган издал акта, от който произтича задължението на ищеца. Този орган е зам.началник на ДНСК – София и с оглед разпоредбата на чл.292, ал.2 от АПК същият следва да бъде конституиран като ответник. Предвид обстоятелството, че седалището на посочения административен орган е гр.София, то съгласно чл.292, ал.3 от АПК компетентен да разгледа исковата молба е Административен съд – София град.

С оглед изложеното, настоящият състав приема, че настоящото съдебно производство следва да бъде прекратено поради липса на подсъдност, а исковата молба, ведно с приложенията към нея следва да бъдат изпратени компетентния съд.

Мотивиран от горното и на основание чл.135, ал.2 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Д. ***, ЕГН ********** против ДНСК – София, с която се иска да бъде установено по отношение на ДНСК – София, че Заповед № РД-14-668/18.11.2005г. на зам.началника на не подлежи на изпълнение, поради погасяване по давност на изпълнителното основание.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 386 по описа на Административен съд Бургас за 2016г.   

 

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София град.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                         СЪДИЯ: