ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 03.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На трети октомври                                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 386 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Й.Й., редовно уведомен, явява се лично и с адв. О., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - Главен експерт „АС” – Дирекция „Устройство на територията” при Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.С.Д., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Х.Н., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.В., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Ц.Й., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.С., редовно уведомена, не се явява. За нея – адв. С..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Д.С., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ю.П.Б., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.И.К., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.П.К., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.П., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.П.И., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Г.Н., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ф.А.П., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.С., редовно уведомена, не се явява.

За заинтересованите страни Н.Н., М.В., Ф.П. и Л.Н. се явява адв. О., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице Т.Ч..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Х.Й.Й. срещу Виза за проектиране за изготвяне на инвестиционен проект за преработка по време на строителство по чл.154, ал.5 ЗУТ предвиждаща пристройка на асансьор в УПИ V-5949, кв.41, ПИ 07079.614.117 по плана на к/с Възраждане, гр. Бургас, издадена от гл.експерт „АС“, дирекция „УТ“ при Община Бургас.

В предходното открито съдебно заседание съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза, която е изготвена от вещото лице Ч. и е представена в срок в кориците на делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

Т.Д.Ч. – ** г. българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. О.: Във връзка с констатацията, че действащия ПУП за УПИ V за ж.к. „Възраждане” гр. Бургас е одобрен със Заповед № 86/19.01.1993 г. бихте ли посочили, че към този момент в практиката се е боравило с понятието „интензивност на застрояване” така нареченото „Кинт”?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към 1993 г., не се е боравило с тези понятия. Те са въведени през 2001 г. със ЗУТ.

ВЪПРОС НА АДВ. О.: Тъй като сте дали два варианта на възможно застрояване бихте ли пояснили така, както са дали ограничителните линии дали позволяват тези два варианта?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип едното когато се дава за виза е ориентировъчно, но са задължителни показанията посочени във визата, в случая отстоянието до страничната регулационна линия. Така, че петното може „да премърда” в рамките на допустимото на ограничителните линии.

АДВ. О.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Относно вариант 2 имам въпрос. Съгласно Наредба № 7, а именно чл. 113 става въпрос за спалните помещения. Там е отчетено, че трябва да се осигури 1/7 от самото помещение говоря за осветеността.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При вариант 2 най-фрапиращите нарушения са, че асансьорът е до спалните помещения на трите жилищни етажа и отстоянията до страничната регулационна линия изобщо не могат да се спазят, тъй като сега отстоянията са както са дадени с визата без това съоръжение. Осветеността е вече допълнително и с нея може да се изследва дали е 1/7 или е по-малко, но единственото нарушение е отстоянието и това, че е разположено до спални помещения.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ И.: Искате да кажете, че при вариант 2 не може да отговорите дали са спазени изискванията за осветеността 1/7 или 1/6?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това трябва допълнително да се изследва в каква степен е като процент.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВ. С.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Ч., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., в рамките на внесения депозит.

 

АДВ. О.: Представям документа за собственост на жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не възразявам да бъде приет. Няма да соча други доказателства.

АДВ. С.: Представям нотариален акт относно партерния етаж от жилищната сграда, тъй като се претендира, че е жилище, а то е офис.

Нямам възражение по представения нотариален акт от адв. О.. Други доказателствени искания нямам.

 

Предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание два броя нотариални акта.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. О.: Моля да отмените издадената виза, която е предмет на настоящото производство. С приетата в днешно съдебно заседание експертиза се доказаха всички наши доводи за незаконосъобразността на издадената виза. На първо място същата води до нарушаване изискванията на „Кинт” в парцела съобразно с ОУП на гр. Бургас. Установи се също така, че визата дава възможност за нарушаване на изискванията на отстоянието от страничната регулационна линия с изискванията на чл. 114 и чл. 78 от Наредба № 7/22.12.2003 г. и чл. 113 от същата наредба.

Моля, съдът като разгледа жалбата да вземе под внимание, че предмет на делото е виза издадена в хода на строителството, което означава, че лицата, в полза на които е издадена ще се ползват от вече издаденото разрешение за строеж. Това означава, че разрешението за строеж няма да бъде издадено. Това означава, че лицата, които ще се ползват от издаването й ще се ползват от двата варианта. Няма акт, който допълнително да уточнява как ще бъде разположена асансьорната уредба, какъв вид ще бъде и каква площ.

 

В залата влизат заинтересованите страни М.С. заедно със своята дъщеря.

 

АДВ. О.: Няма да бъде издаден последващ акт срещу законосъобразността, на който настоящите жалбоподател и заинтересовани страни в производството да упражнят правото си на защита. Ето защо, съдът следва да има предвид, че и законосъобразността на един от вариантите е достатъчно основание за отмяна на издадената скица. Моля да ни присъдите разноските в производството. Ще представя писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да потвърдите издадената виза като законосъобразна и правилна. Същата е издадена в изпълнение на социалната функция за осигуряване на достъп на хора с увреждане съгласно чл. 184 от ЗУТ. Считам, че в настоящото производство не се доказа незаконосъобразност, поради което моля да отхвърлите жалбата като незаконосъобразна. Ще представя писмени бележки.

АДВ. С.: Считам, че визата е законно издадена без нарушение на нормативните актове и норми както заяви представителя на издателя на процесната виза. Става въпрос за виза, която се издава по специална норма на ЗУТ – чл. 184. Отделно от това, не се знае какво е самото асансьорно съоръжение. Освен това считам, че от експертизата не се доказа осветеността, а именно, че има нарушение на нормата на Наредба № 7 и считам, че няма нарушение на строителните норми. Поради това и други мои съображения и доводи считам, че визата е абсолютно законна. Моля да ми се даде срок за представяне на писмени бележки, в които да изложа съображенията си.

Съдът ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени защити.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: