ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 13.06.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети юни                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 386 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 10:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Й.Й., редовно уведомен, явява се лично и с адв. О., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ - Главен експерт „АС” – Дирекция „Устройство на територията” при Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.С.Д., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Х.Н., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.В., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Ц.Й., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.С., редовно уведомена, не се явява. За нея – адв. С..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Д.С., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ю.П.Б., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.И.К., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.П.К., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.П., редовно уведомен, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.П.И., редовно уведомена, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Г.Н., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ф.А.П., редовно уведомена, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.С., редовно уведомена, не се явява.

За заинтересованите страни Н.Н., М.В., Ф.П. и Л.Н. се явява адв. О., надлежно упълномощена.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Х.Й.Й. срещу Виза за проектиране за изготвяне на инвестиционен проект за преработка по време на строителство по чл. 154, ал. 5 ЗУТ, предвиждаща пристройка на асансьор в УПИ V-5949, кв.41, ПИ 07079.614.117 по плана на к/с Възраждане, гр. Бургас, издадена от гл. експерт „АС“, дирекция „УТ“ при Община Бургас.

Като ответник е конституирана и призована Община Бургас. Конституирани са заинтересованите страни. Към жалбата е приложено заверено копие от преписката, по която е издаден акта.

В предходното открито съдебно заседание, съдът констатира, че не е било уточнено кой е издателят на оспорената виза, поради което е изискал от Община Бургас да представи доказателства в тази насока. В тази връзка се представи заповед № 563/27.02.2013г., от която се установи, кой е бил оправомощен от гл.архитект на общината да издава визи за проектиране и съдът с определение от закрито заседание на 12.05.2014г. конституира като ответник по жалбата гл. експерт „АС“, дирекция „УТ“ при Община Бургас.

 

 

         АДВ. О.: Поддържам жалбата. Считаме, че е нарушена формата на административния акт, тъй като в противоречие с изискванията на закона не са отразени показателите на застрояване. В нарушение е с допуснатите показатели на застрояване. Твърдим, че разрешението с визата за проектиране е в нарушение на чл. 20, т. 3 от Наредба № 4/2006 г., както и на изискването на чл. 116 от Наредба № 7/2003 г. С тези разпоредби е забранено да се изграждат асансьорни уредби до спални помещения. Считаме, че издадената виза е в нарушение на чл. 78 от Наредба № 7/2003 г., както и на чл. 113 от същата наредба. Това са уточненията ми като след становищата на колегите ще направя искане за допускане на съдебно-техническа експертиза.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Поддържам издадената заповед като законосъобразна.

АДВ. С.: Оспорвам така подадената жалба още повече, че същата не е конкретизирана. В нея са наведени факти и обстоятелства относно незаконни постройки, които не се релевантни факти към настоящия правен спор. Така изложеното в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя и на останалите заинтересовани лица ще взема становище по съществото на делото, тъй като сме във фаза на събиране на доказателствата.

         АДВ. О.: Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани в нарочната писмена молба, която представям с копие за ответните страни.

         ЮРИСКОНСУЛТ И.: По първия въпрос искам да кажа, че визата отразява действащия на предвижданията ПУП. Предоставям на вашата преценка по поисканата експертиза.

АДВ. С.: Солидарен съм с представителя на ответната страна по първия въпрос. Относно втория въпрос: моля да бъде уточнено вещото лице по какви документи ще се запознае със сегашното състояние на спалните помещения или съгласно проектите, които са първоначални по изграждане на сградата. Относно третия и четвъртия въпрос считам, че са въпроси от правен характер и не са необходими съответните експертни знания.

         АДВ. О.: Възразявам срещу доводите за недопускане на въпрос № 1, тъй като визата действително е изготвена въз основа на действащия план, но нейната цел е да внесе промени в действащия план. Въпросът е допустим, тъй като основните твърдения са, че се нарушават показателите. Колегата поставя задачи на вещото лице, тъй като смятаме, че изцяло експертната преценка на вещото лице е да направи съпоставка както между документалното, така и върху фактическото състояние на сградата. Въпрос № 3 и 4 не са правни, защото цитираните разпоредби въвеждат технически изисквания.

 

         Съдът, с оглед изявлението на страните и по доказателствата следва да приеме представените с преписката доказателства, като следва да се допусне извършването на съдебно-техническа експертиза във вида, в който е поискана, като се уточни, че при отговора на въпрос № 2, вещото лице следва да визира спалните помещения, както в състоянието, което се намира понастоящем в сградата, така и спалните помещения в архитектурен проект.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза от вещото лице С.Р., която да отговори на поставените от адв. О. нарочни въпроси, в представената в днешно съдебно заседание молба.

Експертизата да се извърши след внасяне на депозит в размер на 300  лв., платим от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – Бургас.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2014 г. от 9,50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10:52 часа.

        

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: