ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 30.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ­­VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети април                               две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

административно дело номер 386 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Й.Й., редовно призован, се явява лично и с адв. О., с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата - Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.С.Д., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Х.Н., редовно призован, не се явява. За него - адв. О..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.В., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Ц.Й., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.С., редовно призована не се явява. За нея - адв. С..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Д.С., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ю.П.Б., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.И.К., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.П.К., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.П., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.П.И., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Г.Н., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ф.А.П., нередовно призована.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.С., редовно призована, не се явява.

 

АДВ. О.: Представям пълномощно от Н.Н., Ф.П., М.В. и Л.П.. С това пълномощно е упълномощен Х.Й. да представлява тези заинтересовани лица. Представям Ви и пълномощно, с което той ме преупълномощава.

АДВ. С.: Представям пълномощно, с което представлявам заинтересованата страна М.С..

 

Всички заинтересовани страни са редовно уведомени за днешно съдебно заседание, с изключение на заинтересованата страна Ф.П., чиято призовка на постоянния й адрес е върната в цялост.

 

АДВ. О.: Заявявам, че Ф.П. е редовно уведомена за днешно съдебно заседание. Моля тя, както и всички лица, които представлявам в настоящия процес да бъдат уведомени на съдебен адрес: гр.  Бургас, ул. „Оборище” № 90.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че  производството е образувано по жалба на Х.Й.Й. срещу Виза за проектиране за изготвяне на инвестиционен проект за преработка по време на строителство по чл.154, ал.5 ЗУТ, предвиждаща пристройка на асансьор в УПИ V-5949, кв.41, ПИ 07079.614.117 по плана на к/с Възраждане, гр.Бургас, издадена от главния архитект на Община Бургас. По делото като ответник е конституирана и призована Община Бургас. Конституирани и призовани са заинтересованите страни. Към жалбата е приложено заверено копие от преписката, по която е издаден акта. С молба от 20.02.2014 г. жалбоподателят чрез пълномощника си адв. О. е поискал от съда да отмени обжалвания акт като незаконосъобразен.

 

АДВ. О.: Считам, че ответникът по жалбата следва да бъде Община Бургас, тъй като в случая скиза-виза е аналогична на оспорване на ОУП, от чиято администрация изхожда административния акт. Скицата е издадена от главния експерт, а не от главния архитект. Същата е нищожна. Въпросният главен експерт е бил упълномощен да издава такива.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Дотолкова, доколкото обжалваният административен акт е издаден от експерт, натоварен със съответните правомощия и изхожда от конкретно лице, което по смисъла на ЗУТ е орган да издава такъв акт считам, че страна следва да е съответният експерт, който е издал акта.

По отношение на възражението на нищожност, моля да ни предоставите срок да представя заповед за оправомощаване на съответния експерт за издаване на съответния акт.

         АДВ. С.: Считам, че ответна страна по настоящото производство следва да е главен архитект, респективно главен специалист ако има издадена заповед за оправомощаване за издаване на съответната виза. Считам, че главният архитект следва да бъде страна по това дело, респективно главен специалист.

 

         По отношение на участието на страните в настоящото производство, съдът намери, че като ответник следва да бъде конституиран органът, издал оспорения акт, който съгласно предвижданията на закона е главен архитект на общината. По делото обаче съществуват данни, че последният е предоставил тези свои правомощия на гл. експерт в общината, но доказателства за това засега няма. В тази връзка съдът намери, че наред с Община Бургас като ответник по делото следва да бъде конституиран и главния архитект на Община Бургас, като се задължи Община Бургас да представи в 7-дневен срок заповедта, с която са прехвърлени правомощия от главен архитект на главен експерт.

         Предвид неконституирането на всички страни в настоящия процес, съдът намира, че ход на делото не следва бъде даден.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

КОНСТИТУИРА Главен архитект на Община Бургас като ответник в настоящото производство наред с Община Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас, в 7-дневен срок да представи заповедта, с която са предоставени правомощия от главен архитект на главен експерт.

Определението не подлежи на обжалване.

НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.06.2014 г. от 10:30 часа, за която дата участниците в процеса са уведомени.

Да бъде уведомен новоконституираният ответник с препис от жалбата за настоящото определение.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: