Р Е Ш Е Н И Е  № 947

 

Град Бургас, 11.05.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на дванадесети април през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря С. Х., с участието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 385 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас, подадена чрез пълномощник, против решение № 43/12.01.2018г. на Районен съд – Бургас, постановено по н.а.х.д. № 5803/2017г. по описа на БРС, с което е отменено наказателно постановление № 02-001282/31.10.2017г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, с което на СНЦ „Верният настойник“, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.„Изгрев“, *****, за нарушение на чл.3, ал.1, т.2 от Наредба № 5 от 29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (КТ), на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.415в, ал.1 и чл.414, ал.1 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като неправилно и необосновано. Излага доводи, че наказателното постановление е издадено при правилно приложение на закона, след като е било установено по безспорен начин, че СНЦ „Верният настойник“ не е подал в законоустановения седмодневен срок, считано от прекратяване на трудовото правоотношение с Н.А.К., уведомление за това до ТД на НАП - Бургас. Искането от съда е за отмяна на оспореното решение и потвърждаване на наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът не се представлява, редовно призован.

Ответникът по касация, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата в съдебно заседание като неоснователна и моли съда да остави в сила решението на районния съд.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От доказателствата по делото се установява, че на сдружение „Верният настойник“ е съставен акт за установяване на административно нарушение № 02-001282/08.08.2017г. от старши инспектор в ДИТ-Бургас за това, че в качеството на работодател в 7-дневен срок от прекратяване на трудовия договор с лицето Н.А.К. от дата 17.07.2017г. не е подал уведомление за това по реда на чл.62, ал.3 от Кодекса на труда до съответната ТД на НАП. Въз основа на съставения акт е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление, с което за нарушение на чл.3, ал.1, т.2 от Наредба № 5 от 29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ на сдружение „Верният настойник“ е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.415в, ал.1, вр. чл.414, ал.1 от КТ.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че правната квалификация на нарушението в наказателното постановление е неправилна – вместо като административно нарушение на изискването по чл.62, ал.3 от КТ, деянието е квалифицирано като нарушение на подзаконовия нормативен акт - чл.3, ал.1, т. 2 от Наредба № 5 от 29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ. Това е довело до неправилно санкциониране на сдружението-работодател на основание привилегирования състав на чл.415в, ал.1 от КТ, във вр. с чл.414, ал.1 от КТ, т.е. до заобикаляне на закона, като се има предвид нормативно въведеното ограничение в чл.415в, ал.2 от КТ, че нарушението на чл.62, ал.3 от КТ не е маловажно.

Решението е правилно.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти, като установената фактическа обстановка се подкрепя изцяло от събрания доказателствен материал и не се оспорва от касатора.

Задължението за работодателя да подаде в седмодневен срок от прекратяване на трудовия договор уведомление за това до съответната ТД на НАП е установено в чл.62, ал.3 от КТ. Наредба № 5 от 29.12.2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от КТ е приета, за да регламентира данните, които се съдържат в уведомлението и редът за неговото изпращане, съгласно чл.62, ал.5 от КТ (предишна ал.4), която е правното основание за издаването на подзаконовия нормативен акт. С оглед изложеното, правилен е извода на съда, че правната квалификация на нарушението в наказателното постановление е неточна. Освен това, работодателят е санкциониран  на основание привилегирования състав на чл.415в, ал.1 от КТ, който би бил неприложим в случай на нарушение, квалифицирано по чл.62, ал.3 от КТ, тъй като същото не е маловажно, съгласно чл.415в, ал.2 от КТ.

Предвид горното, като е отменил обжалваното наказателно постановление като незаконосъобразно, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила. Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII – ти административен състав,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 43/12.01.2018г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 5803 по описа за 2017г. на Районен съд-Бургас.

Решението е окончателно.

                                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1./                                       

 

                                       2./