ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 19.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети април                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 385 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:41 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.С., редовно призован, явява се лично и с адвокат С., с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.С., редовно призован, не се явява. За него - адвокат С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър  гр. София, редовно призован, представлява се от адвокат В., с представено от днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        К.С.С., редовно призован, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        М.Т.М., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        А.Ж.М., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Т.К.М., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        П.А.С., редовно призована, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Д.В.А., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Т.Й.П., редовно призована, не се явява. За нея – адв. И., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Делото е образувано по повод жалба от А.С.С. и С.К.С. против Заповед № РД-18-92/12.12.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК гр. София.

 

АДВ. С.: От името на доверителите ми поддържам жалбата, с която е сезиран съда.

Моля да приемете като писмени доказателства по делото представените с нея доказателства. За изясняване на спора с оглед изложеното в жалбата, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза със задачи, които съм формулирал в писмена молба, която представям, с препис за страните.

АДВ. В.: Оспорвам изцяло жалбата с всички изложени в нея основания за незаконосъобразност на издадения административен акт, засягащи процесните два имота.

Моля да приемете административната преписка и представената допълнителна заповед като доказателства по делото. Считам, че границата е вярно отразена в съответствие с представеното по делото съдебно решение и описаното във възражението съдебно решение във връзка с нормите на чл. 41 и чл. 43 от ЗКИР.

По отношение на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, предоставям на съда.

АДВ. И.: Относно искането за допускане на експертиза, предоставям на съда.

Относно жалбата считам, че тъй като не сме изправени пред решаване на спор за собственост, в тази част намирам жалбата за основателна и се присъединявам към искането на жалбоподателя КК да бъде изменена от регулационните граници на сега действащия план.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки в Техническа служба при Община Бургас и в Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, а при необходимост и на място, да отговори на въпросите формулирани от адв. С., в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице арх. В.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на заключението след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.07.2016 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: