ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 05.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юли                                           две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 385 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.С., редовно призован, явява се лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.С., редовно призован, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър  гр. София, редовно призован, представлява се от адвокат В., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        К.С.С., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        М.Т.М., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        А.Ж.М., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Т.К.М., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        П.А.С., редовно призована, явява не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Д.В.А., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Т.Й.П., редовно призована, не се явява.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 

 

Съдът с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от вещото лице Д., в която същата е заявила, че част от поставените въпроси предполагат наличието на специални знания и работа в областта „Геодезия”, както и необходимостта от наличие от специална геодезична програма. В този смисъл, вещото лице Д. е уточнила, че не разполага с въпросните специални знания и програма, поради което и с цел изготвяне на допуснатата съдебно-техническа експертиза, същата да бъде комплексна, като в състава на вещите лица следва да бъде включен и специалист-геодезист.

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила и молба от адвокат Д. С. – процесуален представител на жалбоподателите, в която същият е заявил, че поради наличие на служебен ангажимент по гражданско дело в Окръжен съд - Бургас не е в състояние да вземе участие в днешно съдебно заседание, но не възразява за даване ход на делото. В цитираната молба адвокат С. също е заявил, че се е запознал с молбата на вещото лице Д. и не възразява да бъде допусната комплексна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените въпроси, в състава на която комплексна експертиза следва да бъде включен и специалист–геодезист. В молбата си адвокат С. е формулирал искане представените от ответника в предходно съдебно заседание документи да бъдат заверени, като също е заявил, че не възразява по приемането им като писмени доказателства.

         АДВ. В.: Аз също не възразявам във връзка с промяната на експертизата по искането на архитект Д. и трансформирането й в такава. Ще моля да приемете приложените от нас доказателства с нарочна молба от 20.04.2016 г., като заявявам, че не съм в състояние да заверя документацията, тъй като тя е представена пред административния орган от изхождащото заинтересовано лице – т.е., оригиналите не се намират в СГКК и това е част от документацията на взетото решение и разглеждане на възраженията относно имота на жалбоподателите и заинтересованите страни.

 

         Съдът с оглед заявените от страните становища и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с нарочна писмена молба в предходно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника документи като писмени доказателства по делото.

         ОТМЕНЯ протоколно определение от предходно съдебно заседание за допускане на съдебно-техническа експертиза.

         ДОПУСКА изготвянето на комплексна съдебно-техническа експертиза,     в състава на която да бъдат включени вещи лица архитект и геодезист, които след като извършат необходимите справки в Техническа служба при Община Бургас и в СГКК гр. Бургас, а при необходимост и оглед на място, да отговорят на поставените от адвокат С. въпроси, формулирани в нарочна писмена молба. Определеният и внесен предварителен депозит следва да се ползва по така допуснатата комплексна експертиза.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещи лица арх. В.Д. и Д. С., които следва да бъдат уведомени за изготвяне на експертизата.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.10.2016 г. 14,10 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: