ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 04.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти октомври                                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                          председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 385 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.С., редовно призован, явява се лично и с адвокат Д. С., с представено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.С., редовно призован, явява се лично и с адвокат Д. С., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър  гр. София, редовно призован, представлява се от адвокат В., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.С.С., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Т.М., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Ж.М., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.К.М., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.А.С., редовно призована, явява се лично

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.В.А., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Й.П., редовно призована, не се явява.

         В залата се явява вещото лице арх. В.Й.Д..

         В залата се явява вещото лице инж. Д.С.С..

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата комплексна съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещите лица арх. В.Д. и инж. Д.С.. Заключението е депозирано на 26.09.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

Страните: Да се изслуша заключението.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещите лица арх. В.Д. и инж. Д.С. по изготвената комплексна съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещите лица както следва:

 

арх. В. Й.Д.-  **години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

 Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

инж. Д.С.С.- **  години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

 Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адвокат С.: Във връзка с отговора на въпрос № 4 гледам двете приложения към експертизата в частност по приложение № 1 да разбирам ли, че в случая червената линия, която е отразена на около половин - един см в имот 315 всъщност представлява регулационната граница между двата имота по одобрената Заповед от 1990 г.? В тази връзка по същество червената граница ли е оградата, разделяща двата имота фактически?

Вещото лице С.: Регулационната линия по плана от 1989 г. съвпада с червената линия по Приложение 1. Оградата е частично изградена на мястото, а на скицата в Приложение № 2, където се вижда една синя линия на скицата в Приложение № 2 , която минава през павилиона. В южната й част е черна с мисловен знак за ограда и на мястото, където се съединява синята с черната линия е началото респективно края на оградата. Разликата от 94 кв. м. по същество съставлява разликата в площта на имота по имотната граница съгласно регулационен план от 1990 г. и границата на имота съгласно оспорената заповед на АГКК.

Адвокат С.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещите лица.

 

Адвокат В.: Една корекция искам да се направи пак по този въпрос № 4 и отговора на вещите лица. По комбинираната скица приложение № 1 сте записали, че това е по решение на гражданско дело № 1889/2013г. на БОС, а въпросите на колегата са зададени по друго въззивно-гражданско дело № 1918/2013 г. също на БОС и понеже това са две различни дела по своя характер вещите лица нека да уточнят по кое гражданско дело са работили при изготвяне на експертизата?

Вещото лице С.: Делото, по което съм работила е това, в което са изписани границите на двата имота да се прокарат по западната линия до защрихованата част на комбинираната скица на вещото лице М.. Скицата и решението са приложени по делото и тях съм ползвала. В изготвената експертиза сме посочили друго дело, но сме работели по това което е приложено. Става въпрос за техническа грешка при изписване на номера на Решението.

 

Адвокат В.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

 С оглед становището на страните и по заключението, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението по комплексната съдебно-техническа експертиза на вещите лица Д. и С., на които определя възнаграждение в общ размер от 400,00 лв. (по 200,00 лв. за всяко едно от вещите лица) 300,00 лв., от които платими от внесения депозит.

Задължава жалбоподателите А.С.и С.С.в 7-дневен срок, считано от днес да внесат по сметка на Административен съд –Бургас  сумата от 100,00 лв., представляваща доплащане по изготвената и приета от съда комплексна съдебно-техническа експертиза. В случай, че указанието не бъде изпълнено в посочения срок в полза на вещите лица да бъде издаден изпълнителен лист.

 

Адвокат С.: Представям в днешно съдебно заседание Удостоверение изх.№ 94-01-8698/17.04.2013 г. от Община Бургас относно факта, че планът от 1969 г. не е одобрен с отделна заповед.

 

Адвокат В.: Да се приеме така представения документ.

 

Съдът по повод така депозирания документ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема Удостоверение изх.№ 94-01-8698 от 17.04.2013 г. като писмено доказателство по делото.

 

Адвокат С.: Няма да сочим допълнителни доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Адвокат В.: Няма да сочим допълнителни доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на допълнителни доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адвокат С.: От името на доверителите ми моля да постановите съдебен акт, с който да отмените процесната заповед в оспорваната й част и на основание чл. 173, ал. 2 от АПК да върнете делото с административната преписка на органа издател с съответните указания по тълкуването и прилагането на закона. Подробни съображения сме изложели в жалбата, като ще моля да  ни се предостави възможност за изготвяне на писмена защита, която да депозираме в указан срок. Моля да ни се присъдят направените разноски по представения Списък  на разноски.

 

 

Адвокат В.: Ще моля да постановите решение, с което жалбата да бъде отхвърлена, а  заповедта в оспорваната й част потвърдена като правилна и законосъобразна. Считам, че при постановяване на административния акт е съобразен закона от администрацията и в частност действията към момента на приемането на тази кадастрална карта съгласно чл. 41, ал. 2 във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 5 от ЗКИР. Администрацията е съобразила процесната граница и с взетото от административния орган решение по точка 2 от протокол № 21-265 от 02.06.2015 г. за разглеждане на възраженията по повод КККР на кв. Ветрен, гр. Бургас. Границата е съобразена с мотивите на представеното и прието по делото Решение по въззивно-гражданско дело № 1889/2013 г. на БОС и с постановеното в тази връзка по реда на чл. 290 от ГПК Решение на ВКС по гражданско дело № 1366/2014 г.

Моля за присъждане на разноските на административния орган.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.: Считам, че заповедта на СГКК е неправилна и като такава моля да я отмените. Изцяло се присъединявам към казаното от адв. С..

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя на процесуалния представител на жалбоподателите 14- дневен срок, считано от днес, в който може да бъдат изготвени и представени по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,59 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: