РЕШЕНИЕ

 

                            713                            дата  17 април 2015 г.                       град Бургас

 

                                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVI-ти състав,

в публично заседание на 02 април 2015 год.,  в следния състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Галя Маринова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КАХ дело № 385 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по две касационни жалби против Решение № 2370/10.12.2014г. по гр.дело № 5177/2014г. на Районен съд Бургас, с което е отхвърлена жалбата на М.А.  К. *** против Решение № 799/26.06.2014г. на ОСЗ Созопол, с което е отказано възстановяване правото на собственост на А. А. К. в стари реални граници на имот, представляващ лозе от 1,950дка, в местността „Буджака“, с което решение се изменя Решение № 1450/30.06.1997г. на ПК Созопол.

Първата касационна жалба е подадена от Р.М.К., който релевира доводи за неправилност на съдебния акт и постановяването му при съществени процесуални нарушения. Възразява, че неправилно е бил конституиран като заинтересована страна в процеса, имотът е имал друг нов собственик, който не е участвал в делото. Посочва, че имотът вече се намирал в урбанизираната територия на населеното място, за него има одобрен ПУП и е частично застроен, поради което ОСЗ Созопол неправилно го третира като земеделска земя.

Втората касационна жалба е подадена от М.А.  К., като част от изложените от него доводи съвпадат с тези на другия касационен жалбоподател, като допълнително релевира доводи за нищожност на решението на ОСЗ Созопол поради липса на материална компетентност на органа, както и липса на влязла в сила заповед по чл.11, ал.4 от ЗСПЗЗ.

В съдебно заседание двамата касатори се явяват лично, като вторият от тях се представлява и от пълномощник, който поддържа касационната жалба на сочените в нея основания.  

Ответникът по касация Общинска служба Земеделие Созопол не изпраща представител.

Заинтересованата страна А.М.К. не се явява и не взема становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационните жалби.

С обжалваното пред Бургаския районен съд Решение № 799/26.06.2014г. на ОСЗ Созопол е отказано възстановяване правото на собственост на А. А. К. в стари реални граници на имот, представляващ лозе от 1,950дка, в местността „Буджака“. Посочено е, че с това  решение се изменя предходно издадено Решение № 1450/30.06.1997г. на ПК Созопол. Издаването на процесното решение на общинската служба по земеделие е обусловено от влезли в сила съдебни актове, постановени в производство по реда на чл.14, ал.4 от ЗСПЗЗ, с които е бил разрешен спор за материално право по отношение на процесния имот. Районният съд е обсъдил възраженията за нищожност на административния акт, като ги е намерил за неоснователни, като в тази връзка е посочил, че органът е действал съобразно предоставената му компетентност по чл.14, ал.7 от ЗСПЗЗ, не е констатирал пороци на обжалваното решение, поради което е отхвърлил като неоснователна жалбата против него.

Настоящият съдебен състав, с оглед правомощията си по чл.218, ал.2 от АПК, служебно констатира, че постановеното съдебно решение е недопустимо и като такова следва да се обезсили.

Обжалваното пред първоинстанционния съд Решение № 799/26.06.2014г. е издадено от Общинска служба Земеделие Созопол. Това следва да бъде и надлежния ответник по делото. Вместо него съдът е провел съдебното производство без участието на този надлежен ответник, като в производството е призована и участвала като ответна страна община Созопол, видно от изготвените списъци за призоваване на страните и вписване като ответник в съставения съдебен протокол, както и на нея е връчено съобщението за изготвения съдебен акт. 

След като по делото пред решаващия съд не е бил конституиран надлежния ответник Общинска служба Земеделие Созопол това налага обезсилване на съдебния акт като недопустим и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав с участието на надлежната ответна страна.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 2370/10.12.2014г. по гр.дело № 5177/2014г. на Районен съд Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: