ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 02.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХVІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети март                                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Павлина Стойчева

Административно (К)   дело    номер  385   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  11:23 часа се явиха:

Касаторът – М.А.К., редовно уведомен, лично се явява и с адвокат Н.Х., редовно упълномощена, с представено пълномощно пред първата инстанция.

Касаторът – Р.М.К., редовно уведомен, явява се лично.

Ответникът  Общинска служба Земеделие – Созопол, редовно уведомен, не изпраща представител.

         Заинтересованата страна – А.М.К., редовно уведомен, не се явява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Маринова.

 

         АДВОКАТ Х. – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

         КАСАТОРЪТ Р.К. – Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОР МАРИНОВА   – Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът, не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по постъпилите две касационни жалби, съответно от М.А.К. и от Р.М.К. против Решение № 2370/10.12.2014г. постановено от Бургаския районен съд по гражданско дело № 5177/2014г.

         АДВОКАТ Х. – Поддържам жалбата на жалбоподателя К.. Присъединявам се към изложеното в жалбата на заинтересованите страни.  Няма да ангажираме доказателства.

 

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Считам касационната жалба за процесуално допустима за разглеждане. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като взе предвид становищата на страните, че допълнителни доказателства няма да бъдат ангажирани по делото 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Х. – Уважаеми административни съдии, от името на моя доверител моля да отмените решението на Районния съд като неправилно, по доводите изложени в неговата касационна жалба. От самото начало констатирахме, че актът на административния орган е абсолютно нищожен, тъй като същият няма материалноправната компетентността  да се произнесе относно земеделска земя – нива, която в действителност е в урегулираните граници на гр. Созопол и е предмет на влязъл в сила ПУП с предвидено застрояване. Представили сме доказателства. Нашето мнение и мнението на законодателя е, че не следва да се допуска органът да се произнася по този ред относно влязъл в сила административен акт, като го разделя произволно и за едната част постановява отказ за възстановяване, което е процесуално недопустимо. Сезирахме Районния съд, че съдебният акт, с който е признато материално право на другата страна, не е вписан и по този начин той не може да бъде предмет на разглеждане от този орган. Пледирахме пред Районния съд и сега и пред Вас, че абсолютно процесуално незаконосъобразно  заинтересованите страни са били конституирани в процеса, нямат никаква правна намеса в процесния имот. Аз моля да коментирате нищожността на административния акт, въз основа на това да констатирате неправилността на съдебното решение и да го отмените, както и да укажете на административния орган да изпълни процедурата така, както е предвидена по закон, тогава когато административният орган се произнася по бивш земеделски имот, който има селищен характер в момента и е регулиран за застрояване. Има специална процедура, която е цитирана в посочено от мен Тълкувателно решение на Върховния административен съд.

Моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки за по-голяма пълнота. 

ПРОКУРОР МАРИНОВА – Уважаеми съдии, считам, че касационната жалба е неоснователна и като такава моля да оставите същата без уважение и да потвърдите като правилно и законосъобразно първоинстанционното решение.

 

Съдът предоставя възможност на адвокат Х. в 7-дневен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:28  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: