Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  835            27.04.2018 г.             град Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

Председател: Панайот Генков

Членове: 1. Станимира Друмева

           2. Румен Йосифов

 

при секретаря М.В. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Генков касационно наказателно административен характер дело номер 384 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „СТАР ПОСТ“ ООД, гр.София, бул. „Черни връх“ №73, ет.2, чрез управител – Д.Д.В.против решение № 1911/30.11.2017г. постановено по НАХД № 3577/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 02-000774 от 19.06.2017г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас, с което на касатора, в качеството на работодател, за нарушение на чл. 128, т. 2, вр. чл. 270, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), на основание чл. 414, ал. 1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева, като размерът на санкцията е намален на 1 500 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 и ал.2 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът – Дирекция ‚Инспекция по труда“ - Бургас не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура –  Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на „СТАР ПОСТ“ ООД против наказателно постановление № 02-000774 от 19.06.2017г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ – Бургас, с което за нарушение на чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда (КТ), на основание чл. 414, ал. 1 от КТ в качеството си на работодател, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева. С решението, предмет на проверка в настоящото касационно производство, първоинстанционният съд е потвърдил постановлението като е приел за безспорно установено извършеното от касатора нарушение, а именно, че не е изплатил трудово възнаграждение на З.Д.И., с ЕГН ********** на длъжност „шофьор-куриер“ за месец декември 2016г., дължимо до 31.01.2017г. От представените в Дирекция „Инспекция по труда“ документи е установено, че трудовите възнаграждения на работниците и служителите се изплащат от 1-во до 30-то число на месеца, следващ този, в който е положен труда, а трудовото възнаграждение за месец декември 2016г. на работника И.е изплатено едва на 08.02.2018г. Бургаският районен съд е приел, че възнаграждението не е било изплатено по правилата на КТ, и като нарушение извършено за първи път, при липсата на изложени аргументи за размера на имуществената санкция е приел, че размерът следва да бъде намален от 3 000 лева на 1 500 лева.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК, по реда на глава ХІІ от АПК.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи. Възраженията, наведени в касационната жалба са обсъдени подробно от районния съд и е даден мотивиран отговор по тях, поради което не е необходимо настоящият състав да отговаря допълнително, тъй като споделя становището на районният съд по тези въпроси.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

По същество на спора, съдът намира фактът на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани. В  нормата на чл. 128, т. 2 от КТ е въведено самостоятелно задължение за работодателя, в установените срокове да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа. Неизпълнението на това задължение несъмнено представлява нарушение на трудовото законодателство. По отношение на изменения размер на наложена имуществена санкция, съдът споделя изложените в съдебното решение мотиви и намира така изменения за справедлив и съответстващ на тежестта на извършеното деяние.

Като е потвърдил наказателното постановление, първоинстанционният съд е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за отмяна.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК  във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХIII-ти състав,

 

Р Е Ш И:

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №1911/30.11.2017 г.,  постановено по НАХД № 3577/2017 г. на Районен съд – Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

 

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

 

                                                                                                          2.