ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На седемнадесети февруари                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 384 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Г.Д., редовно уведомен, се явява лично, както и с адв.Б., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на ЗАТВОРА - БУРГАС, редовно уведомен, не се явява. Представлява се от Н.С. - служител на Затвора – Бургас, с юридическо образование, който представя днес пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам възражения да се гледа делото.

        

        

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Б.: Поддържам изцяло жалбата на моя доверител. Считам, че неправилно му е наложено наказание на основание повторност на неговото деяние, тъй като той за първи път получава такова прекъсване на наказанието, поради болест, а в заповедта пише, че основанието за налагане наказанието е заради повторно нарушение. Оспорвам това обстоятелство. Считам, че не налице повторност.

         Други доказателства няма да соча.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Представям инструктаж, проведен преди лицето да бъде пуснат в прекъсване, както и постановление за прекъсването на Бургаска окръжна прокуратура и постановление за отказ за продължаване на прекъсването на Окръжна прокуратура гр.Бургас.

 

Адв.Б.: Запознах се с представените днес от ответната страна доказателства.  Нямаме възражения по приемането им.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед за налагане на дисциплинарно наказание, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на ответната страна писмени доказателства, същите подробно записани по-горе в протокола в неговите изявления.

 

Адв.Б.: Други доказателства няма да сочим.

ОТВЕТНИКЪТ: Други доказателства няма да ангажираме.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Б.: Моля да уважите жалбата, тъй като представените доказателства, постановлението на Бургаска окръжна прокуратура не е стигнало до знанието на моя довереник. Т.е. то е трябвало да му бъде предоставено от затворническата администрация, но не е предоставено. Също така, от епикризата, която сме представили е видно, че срокът за вторичното зарастване на раната от извършената операция трябва да бъде минимум 30 дни при добри санитарни условия, които към този момент в Бургаския затвор не са налице, тъй като там се извършва строителен ремонт. Именно това е притеснило моят довереник, че връщането му в затвора ще му попречи за неговото излекуване. Смятам, че въз основа на тези факти наказанието, което му е наложено е незаконосъобразно, тъй като същото е наложено въз основа на нарушаване на закона, като се твърди, че става въпрос за повторност на извършеното от него деяние, а такова в случая няма.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Първо, що се касае до повторност на деянието: Лицето е наказано за втори път с такова наказание. Наказанието се налага за втори път, а не самото деяние да е в условията на повторност. Първото наказание му е наложено за бягство от работен обект.

 Що се касае до това, че не му връчено постановлението на Бургаска окръжна прокуратура: Когато едно лице е пуснато в прекъсване на изпълнение на наказанието, следва да се завърне на посочената дата, на която му изтича срокът на прекъсване. Администрацията на затвора няма ангажимент да издирва лица, които не са се завърнали в затвора и са обявени за общодържавно издирване. При положение, че Д. се беше завърнал на 29.12.2016г. от прекъсване на наказанието, щеше да е уведомен, че молбата му не е уважена и съответно да не се стига до налагане на наказание.

А що се касае до срокът, който е определен в епикризата за осъществяване на тези контролни прегледи, това е задължение на администрацията лицето да бъде закарано в болницата на тези посочени дати. Т.е. не е проблем той да се закара за преглед на посочените в епикризата дати.

Няма какво друго да добавя.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение, което ще обяви на страните в съдебно заседание в 14.30 часа.

 

 

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Г.Д. не се явява; за него се явява адв.Б..

 

         За ОТВЕТНИКА Началник на ЗАТВОРА - БУРГАС  се явява Н.С. - служител на Затвора гр.Бургас.

 

 

         Съдът ОБЯВИ решението си в присъствието на страните в 14.50 часа.

                  

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: