ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,24.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и четвърти октомври             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 384 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Р.П.И., редовно уведомена, явява се лично и с адв.Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 103 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен, се представлява от адв.В. с представено пълномощно, находящо се на лист 104 от делото.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

         М.П.И. и С.Х.И., редовно уведомени, явява се лично М.И. и с адв.А. с представено пълномощно за двамата, находящо се на лист 101 от делото;

 

         С.П.Б. и Н.П.О., редовно уведомени, не се явяват; двамата се представляват от адв.И. с представено пълномощно, находящо се на лист 106 и 107 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.М.П.М..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Запознати сме с експертното заключение. Не възразяваме да се изслуша вещото лице.

Съдът КОНСТАТИРА, че изготвеното по делото заключение е депозирано в установения от закона срок (21.09.2016г.), не са  налице пречки по неговото изслушване, поради което

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам представеното заключение.

 

Адв.Х.: Квадратурата на сграда под № 2, която сте записали като стопанска сграда, се различава от квадратурата по документи и това, което е измерено на място, откъде идва тази разлика?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разликата идва от предназначението на сградата. В миналото е била стопанска сграда и вероятно е имало някакво навесче към нея. Това е мое предположение. Впоследствие вероятно този навес е бил затворен и влиза към площта на сградата.

Адв.Х.: Не получихме удовлетворителен отговор по въпроса, който касае административния адрес на жалбоподателката и нейното право на преминаване. Въпросът е - тя има ли излаз към улицата и изхода на административния адрес при така съществуващата конфигурация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, няма. Но има излаз на улица, която е перпендикулярна на главната улица.

Адв.Х.: Нямам други въпроси.

 

Адв.В.: Вие сте дали в допълнителното заключение под № 1 жилищна постройка, под № 2 стопанска постройка с площите. В кадастралната карта очевидно е и има скици по делото, те са отразени като една сграда. Имат ли обща конструкция тези две сгради, които Вие сте посочили и има ли връзка помежду им?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Само покривната конструкция е обща. Има изградена топла връзка между сградите, но те са с два отделни зида. Разграничими са като конструкции, но имат топла вътрешна връзка. От двете стени е избита една обща врата.

 Адв.В.: И площта, която сте замерили 93.45 кв.м. е измерената на място. Тя сумарно дава площта, с която административният орган е нанесъл жилищната сграда. Сумарната площ, която е изчислил вещото лице на място, като се сумират двете площи е равна на площта, която сме дали в кадастралната карта за двете сгради.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предполагам, че самият план е изработен при заснемане от въздуха, поради което двете сгради излизат като една обща, защото покривната конструкция е обща.

Адв.В.: По отношение на жилищният контейнер, който сте посочили, той не е елемент на кадастъра.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е панелно изградена сграда. По смисъла на кадастъра не представлява сграда. Той не е предмет на спора.

Адв.В.: Нямам други въпроси.

 

Адв.А.: Във връзка с въпроса на адв.Х. за административния адрес и достъпа – откъде жалбоподателката вкарва лекия си автомобил в имота си?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От страничната улица. Там има достъп и пешеходен и за МПС.

Адв.А.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.И.: Дали кадастралната идентификация на ул.“Минерална“ е идентична с кадастралната идентификация на улицата, която се явява перпендикулярна?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм го проверявал изрично, но са с различни идентификатори.

Адв.Х.:***, откъдето е фактическият достъп?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не ми е известно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се приеме заключението, нямаме повече въпроси.

 

Съдът, като взе предвид изслушаното днес допълнително заключение на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнителното заключение на вещото лице, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 150лв, изцяло от внесения депозит.

 

Адв.Х.: По инициатива на моята доверителка беше изискано гражданско дело № 9028/2014г. по описа на Районен съд гр.Бургас, като от постановения по това дело съдебен акт бихме искали да се ползваме и от приложенията към него. Съдебното решение е влязло в сила. Моля да приложите делото към настоящото.

Адв.В.: Запознати сме с гражданското дело, което е изискано и не възразяваме да се приложи към настоящото.

Адв.А.: Нямаме възражения по прилагане на гражданското дело.

Адв.И.: Не възразявам.

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от административния орган писмени доказателства, описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 158 от делото; както и представените от жалбоподателя писмени доказателства, подробно описани в съпровождащата ги молба, находяща се на лист 167 от делото.

 

ПРИЛАГА към настоящото дело гражданско дело № 9028/2014г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Х.: Моля да уважите жалбата подадена срещу кадастралната карта относно процесния район, като се спрете на всеки един от пунктовете изчерпателно изложени в жалбата и намерите несъответствие с това, което сочим като пороци на административния акт, с който се одобрява тази кадастрална карта и фактическото положение, както относно обема на правото на собственост на жалбоподателката досежно дворното място и съответно сградите, с които то е застроено. Моля да отбележете също, че тази заповед не съответства на нейния административен адрес и практически тя няма излаз на улицата, на която е адресно регистрирана и следва да обслужва своето преминаване и това на автомобила си през улица, която е анонимна, която няма наименование, няма съответно номер и за да може тя да си послужи напълно със своя обем на право на собственост, тя е принудена да преминава през ограда собственоръчно сложена от трето лице заинтересовано по делото и на практика преминава през чужд имот. Моля да имате предвид влязлото в сила решение на БРС, което сме приложили и от което е видно какъв е действителният обем на право на собственост както на жалбоподателката, така и на заинтересованата страна И. и в заключение моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

Адв.В.: Моля да постановите решение, с което жалбата да се отхвърли, а кадастралната карта по отношение на обжалваните имоти и сгради потвърдите като правилна и законосъобразна. От доказателствата по делото включително и извършената първоначална съдебно-техническа експертиза се установява, че границата между ПИ с идентификатор ****.310 и този с идентификатор ****.309 е отразена съобразно наличната на място ограда, т.е. по фактическо положение, което съвпада с извършеното на място трасиране. Това е било фактическото положение, подчертавам, към момента на изготвяне и одобряване на картата. Представеното решение по гражданско дело № 9028/2014г. е влязло в сила в един по-късен момент, тъй като констатациите в него са елемент на евентуално последващо изменение на картата и отразяването с оглед разрешаването на този спор, не може да бъде отнесено към първоначалното изработване на кадастралната карта. След влизането й в сила тя може  на подобно основание да бъде изменена. От доказателствата по делото, включително и от приложения картен материал е видно, че по отношение на другата граница между имот с идентификатор ****.310 и този с идентификатор ****.311 тя е отразена по кадастрален план, изменен след този от 1990г. и съобразно регулационен такъв. Тъй като към момента на изработването на оспорената кадастрална карта има изменение на приоритетността на водещите критерии, то въпросната е в съответствие с изискванията на чл.41 и чл.43, ал.1 б.А от ЗКИР, т.е. означеното на място е в съответствие с документа за собственост. Жалбоподателката с приложеният по делото констативен нотариален акт от 2014г. има имот с площ от 590 кв.м., по кадастралната карта отразеният за нея имот ****.310 е с площ от 599 кв.м. Т.е. деветте квадратни метра в повече са в рамките на допустимата грешка и за нея няма ощетяване в квадратурата. Доколкото и ако има някаква разлика в оградата между имот ****.310 и имот ****.311 и отразеното в кадастралната карта, то считаме, че това е спор за материално право между страните по отношение на тази собственост, който не може да бъде решаван в настоящото административно производство. Доколкото и ако има последващо решение, то би било основание за последващо изменение на картата. Административният адрес не може да бъде водещ, нито приоритетен при определяне на местоположението и границите на имота, тъй като критериите за това са други и те са приоритетно застъпени в ЗКИР, спазени са в настоящия случай и имотът на жалбоподателката не е лишен от достъп.

Що се отнася до сградите, ние считаме, че те също правилно са отразени в кадастралната карта. Видно и от допълнителното заключение на вещото лице сумарният брой на жилищната сграда и стопанската постройка като квадратура на място съвпада със застроената площ на сграда ****.310.1, която е с площ от 138 кв.м. и считам, че отразяването й като една сграда в кадастралната карта не представлява грешка, тъй като тя е с общ покрив като конструкция, отделно има съществуваща връзка между двете сгради.

По отношение на сервизното помещение с площ от 6.96 кв.м., то е отразено като самостоятелна сграда в сграда ****.310.2 и няма спор за него.

Контейнерът, жилищният, не е предмет на спора, не е отразен в кадастралната карта като сграда. Извън това административният орган няма правомощия по премахването.

В този смисъл считаме, че по отношение на сградите няма допуснати незаконосъобразности.

Моля да присъдите направените разноски от административния орган.

 

Адв.И.: Напълно се присъединявам към изложените от адв.В. съображения касаещи частта от жалбата, свързани с оплакване за неправилно отразена граница с имот ****.310 собственост на жалбоподателя и имот ****.311 собственост на моите доверители. Правната рамка, в която следва да бъде разгледана жалбата в тази част считам, че е чл.2 от ЗКИР и чл.41 и както колежката спомена чл.43, ал.1, т.5 от ЗКИР. Съпоставени тези разпоредби от закона показват, че кадастралната карта е една съвкупност от данни по предходни кадастрални планове, карти, ПУП-ве, одобрени по съответния ред и съобразно документите за собственост. В конкретния случай, както и от страна на приетото заключение безспорно бе доказано, че по отношение на имота на жалбоподателката е налице влязъл в сила ПУП и за този неин имот е отреден УПИ VІІ-а за ПИ 678 с площ 590 кв.м. Площта на този УПИ напълно съответства и  с площта на неурегулиран ПИ 678 по предходен кадастрален план. Площта отново е 590 кв.м. Съпоставени тези площи по регулация и по предходен кадастрален план с документите за собственост налага извод за пълно съответствие на площта на имота на жалбоподателката по стари регулационни и кадастрални планове със собствеността, която тя притежава по документи за собственост – 540 кв.м., съобразно представеният договор за доброволна делба плюс 50 кв.м. придобити по давност. Т.е. общата площ пак е 590 кв.м. Т.е., както колежката отбеляза по кадастрална карта имаме не по-малко, а напротив, повече 9 кв.м. площ от тези по акта за собственост.

Наличната на място ограда поставена от жалбоподателката между нейния имот и имота на моите доверители и навлизането на тази ограда с 36 кв.м., както е изчислил вещото лице, като това навлизане е в имота на моите доверители, не сочат за незаконосъобразност на административния акт по одобряване на кадастралната карта, а по-скоро действително за някакъв спор за собственост между тях, който, ако такъв бъде повдигнат следва да бъде разрешен от граждански съд. Друг е въпросът, че по настоящото дело не се представиха доказателства за законно изграждане на тази ограда, за трасиране на имота на жалбоподателката. Това по никакъв начин не води до извод за незаконосъобразност на картата.

С оглед горното считам, че жалбата в тази част е напълно неоснователна и недоказана и моля да я отхвърлите и оставите в сила административния акт, с който е одобрена кадастралната карта.

 

Адв.А.: Присъединявам се към становищата на адв.В. и адв.И. и моля да оставите без уважение подадената жалба и потвърдите като законосъобразна атакуваната заповед, с която е одобрена кадастралната карта и присъдите на доверителите ми разноските за тази инстанция.

Ние считаме, че в частта, която касае спора за границата на имота на жалбоподателката и моята доверителка ****.310 и ****.309, кадастралната карта не страда от пороци и в този смисъл жалбата не следва да бъде уважавана.

Що се отнася до решението по гражданското дело на Бургаския районен съд, това е решение, което е влязло в сила на по-късен етап, след като заповедта за одобряване на кадастралната карта е била обективирана,  поради което посоченото съдебно решение няма отношение към законосъобразността на процесната заповед.

Що се отнася до спора за административния адрес и достъпът на жалбоподателката до имота си от него, моята доверителка недвусмислено сочи, че улицата, откъдето жалбоподателката има достъп до имота си не е някаква си анонимна улица, а улицата посредством, която се осигурява достъп до базата на ФК „Черноморец Бургас“.

Моля да ми дадете възможност за писмена защита.

Представям списък на разноските, които моля да ни присъдите.

 

Реплика на адв.И.: Моят доверител също има достъп именно от тази улица. Освен това, има скици, извадки от ПУП на вилна зона „Минерални бани“, откъдето се вижда, че това е улица със съответни осеви точки, тя е изградена, съществуваща. Известно ми е, че улиците тук се именуват с номера – първа, втора, трета... и не е задължително да носи наименование.

 

Съдът дава на адв.А. 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: