ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осемнадесети април                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 384 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.18 часа се явиха:    

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Р.П.И., редовно уведомена, явява се лично и с адв.Х., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен, се представлява от адв.В., представя днес пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

         М.П.И., редовно уведомена, явява се лично и с адв.А., който представя пълномощно;

         С.П.Б. и Н.П.О., редовно уведомени, не се явяват; двамата се представляват от адв.И., представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Х.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените с нея писмени доказателства, както и тези, които съпровождат преписка на органа.

         Моля да назначите съдебно-техническа експертиза, която да даде отговор - налични ли са посочените в жалбата несъответствия между отразеното и заснетото по кадастралната карта на процесния и съседните имоти, така, както са посочени в жалбата, като тази информация бъде съотнесена към последната актуална кадастрална основа от 1990г. и в този смисъл считам, че вещото лице следва да е геодезист и следва да отговори изрично на въпросите налице ли е в Община Бургас трасировъчен карнет; извършено ли е реално трасиране между имота на доверителя ми и съседния имот на заинтересованото лице М.И., която е собственик на имот 678-б и нанесена ли е реално границата между двата имота в настоящата кадастрална карта и ако е нанесена, въз основа на какви данни и промени в дворищната и уличната регулация за имота.

         По останалите въпроси моля да се следват възраженията ми в жалбата относно площите на жилищната сграда, на помощните постройки, както е посочено там.

 

         Адв.В.: Оспорвам жалбата на всички изложени в нея основания за незаконосъобразност и неправилност на административния акт. Моля да приемете приложената от административния орган преписка.

         Възразявам по начина, по който беше формулирано искането за извършване на съдебно-техническа експертиза. Твърдя, че кадастралната карта е изработена съобразно критериите в ЗКИР, а именно местоположение на място на огради и на постройки, след това съобразяване с налични документи за собственост и на трето място официални изходни данни подадени от Община Бургас. В този смисъл моля да се конкретизира къде точно е нарушението при изработване на кадастралната карта, за да може експертизата да е съответна на искането.

         Считам, че по отношение на последния абзац от жалбата, където се засягат сгради в съседен имот, жалбоподателят няма правен интерес и в този смисъл моля в тази част да бъде прекратено производството. В жалбата има възражения по повод на сградите в съседен имот.

 

         Адв.А.: Оспорвам изцяло подадената жалба. Поддържам позицията на АГКК.

         Правя възражение по конституирането на заинтересовани страни, като твърдя, че моят доверител С.Х.И., за който също съм представил пълномощно, наред с доверителката ми М.И. е заинтересована страна и има съвместна процесуална легитимация със съпругата си, за което представям копие от нотариален акт. Моля същият да бъде конституиран като заинтересована страна в настоящото производство.

         Оспорвам поисканата от страната експертиза като неотносима с оглед изискваният на ЗКИР. След запознаване с делото установих, че по него няма приложено решение по въззивно гражданско дело № 2150/2015г. по описа на БОС, с което със сила на присъдено нещо е решен спорът за собственост между жалбоподателя и моите доверители по отношение на 6 кв.м. от процесния имот. Моля да ми дадете възможност да представя копие от това решение, с което в момента не разполагам.

 

         Адв.И.: Оспорвам жалбата, като на първо място в частта, в която се изразява някакво недоволство, касаещо имот с идентификатор 07079.701.311 (на стр.2 от жалбата) е неясна, неконкретизирана, не визира конкретни пороци, свързани със съставянето и одобряването на кадастралната карта. Изложеното твърдение, че имотната граница между двата имота не съответства по някакъв друг план от 1990г. е неотносимо към предмета на кадастралното заснемане и кадастралното отразяване, тъй като кадастралната карта отразява не границите на имота към някакъв предходен момент, а кадастралната даденост, т.е. това, което е налично  към този момент. Това по отношение имотът на моите доверители.

         Жалбата е некоректна. В жалбата се твърди, че в кадастралната карта неправилно е отразено предназначението на сграда с идендификатор 07079.701.310.3, тъй като видно от представената извадка от кадастралната карта такава сграда въобще не е отразявана и няма такава.

         В този смисъл считам също така, че поставените към експертизата въпроси са некоректни, също така общо зададени, както и общо заявено недоволство от кадастралната карта. Искането най-малко следва да бъде оставено на този етап без уважение, като се предостави срок да се конкретизира както жалбата, така и въпросите към евентуална експертиза.

 

         Адв.Х.: По отношение на сграда с идендификатор 0779.701.310.3 разбирам, че тя е била предмет на възражение преди изготвянето на окончателната карта и Агенцията се е съобразила с тази част от възражението и към момента сградата не е нанесена.

         По отношение възражението на адв.А. и адв.В. относно т.нар.съседен имот, искам да кажа и това обуславя доказателствените   искания и правния интерес на доверителя ми, че ние твърдим и искаме това да се докаже чрез специалист със специални знания на вещо лице, че целият имот бивше дворище между имот 678-а и имот 678-б реално няма проведена дворищна регулация, реално имотът е един и именно с оглед на това, че сградите и на едната собственичка и на другата се намират в един общ имот, нерегулиран реално, затова искаме да се провери от вещо лице извършена ли е кадастрална промяна и нанасяне, защото ние твърдим, че няма такова и това е установено от влязло в сила решение, което цитира колегата А..

         Сградите на заинтересованото лице И. и на жалбоподателката са построени в един общ имот. В този  смисъл те са съсобственици все още в този имот и по тази причина считам, че тя има правен интерес да атакува сградите находящи се в имот 678-б.

 

        

 

 

 

         СЪДЪТ към адв.Х.: Имоти 678-а и 678-б които назовавате, кои са техните идентификатори?

 

         Адв.Х.: На имот 678-а съответства имот с идентификатор 07079.701.310, а на имот 678-б съответства имот с 07079.701.309.

 

         СЪДЪТ към адв.Х.: За да установим спорните факти, които следва да се изяснят по делото нека да уточним, че Вашите основни възражения са свързани с това, че претендираните имотът на Вашата доверителка е с площ  от 636 кв.м., а в сега одобрената кадастралната карта е нанесен с площ от 599 кв.м., както и некоректно е отразено предназначението на сградите в имота.

         Адв.Х.: Точно така, един от въпросите, които следва да установи вещото лице е откъде произтича тази разлика близо от 37 кв.м. и реалното заснемане на площта. Това може да се установи посредством геодезическа снимка на имота. По същия начин възраженията са свързани и с площите на сградите дали са коректно нанесени, както и  дали тяхното отразяване съответства на фактическото положение, но също така и предназначение, тъй като твърдя, че част от тях имат стопанско предназначение.

 

Съдът по доказателствата

 

                                         О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Доказателственото искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза съдът счете за основателно, следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като извърши необходимите замервания на място за процесния имот, да отговори на поставените от жалбоподателката въпроси, същите записани по-горе в изявлението на нейния пълномощник, като се съобрази и с последващите уточнения относно предмета на изследването.

Експертизата да се извърши от вещото лице М.М. при депозит в размер на 400 лева вносим от жалбоподателката в 7-дневен срок,  считано от днес.

 

Адв.Х.: Доверителката ми счита, че това вещо лице следва да бъде отведено и заменено с друго, тъй като е извършило експертизата по гражданското дело, което сме водили в БОС, за което информирахме съда в днешно съдебно заседание. 

 

Не са налице основания за отвеждане на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза, поради сочената от жалбоподателката причина, тъй като съдът НЕ КОНСТАТИРА към настоящия момент да е налице възможна заинтересованост от страна на експерта.

 

Съдът, като съобрази също така изявлението на адв.А., видно от което счита, че са налице предпоставки за конституиране като заинтересована страна на лицето С.Х.И., за който представи нотариален акт за собственост на това лице, касаещ имот, който е съседен на процесния и за който имот като страна в процеса съдът е конституирал като страна неговата съпруга М.П.И., намира за необходимо лицето С.Х.И. също да бъде конституирано като страна в производството, поради което и на основание чл.154, ал.1 от АПК, във връзка с § 1, т.13 от ДР на ЗКИР съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна в процеса С.Х.И..

 

Съдът КОНСТАТИРА, че административната преписка не е представена в нейната цялост, като в тази връзка не намери по делото да е представената процесната Заповед № РД-18-92/12.12.2015г., като за нейното наличие съдът взема данни единствено от публикация в Държавен вестник, която публикация е релевантна за делото единствено от гледна точка за преценяване срока на обжалване на тази заповед, поради което  административният орган следва да бъде задължен да я представи.

Предвид изложеното съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото надлежно заверено копие от процесната Заповед № РД-18-92/12.12.2015г. на изпълнителния директор на АГКК.

 

ДАВА възможност на адв.А. да представи за следващото съдебно заседание решение по въззивно гражданско дело № 2150/2015г. по описа на БОС.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.06.2016г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

Да се уведоми днес конституираната заинтересована страна С.Х.И..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.44 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: