ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 06.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шести юни                                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 384 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.44 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Р.П.И., редовно уведомена, явява се лично и с адв.Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 103 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен, се представлява от адв.В. с представено пълномощно, находящо се на лист 104 от делото.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

         М.П.И., редовно уведомена, явява се лично; С.Х.И., редовно уведомен, не се явява; двамата се представляват от адв.А. с представено пълномощно, находящо се на лист 101 от делото;

         С.П.Б. и Н.П.О., редовно уведомени, не се явяват; двамата се представляват от адв.И. с представено пълномощно, находящо се на лист 106 и 107 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.П.М..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                                                           

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по изслушването на вещото лице в днешно съдебно заседание. 

Съдът КОНСТАТИРА, че изготвеното по делото заключение е депозирано в установения от закона срок, не са  налице пречки по неговото изслушване, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

Инж.М.П.М. - 54г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам представеното заключение.

Искам да направя една поправка, защото се получило двусмислие в  заключението в отговора по т.2, трети ред, след запетаята е записано „извадка за плана, която го обезсмисля”. Това „го“ да се зачеркне и да се чете „която обезсмисля наличието на трасировъчен карнет”.

 

Адв.Х.: В първи абзац на жалбата съм посочила, че в титулната част на обжалваната заповед не се съдържа означение на землището на вилна зона Минерални бани, както е посочено в съобщението на АГКК, а само е посочено землище на с.Ветрен, поради което не е ясно кои населени места се регулират от този административен акт, тъй като процесният имот на жалбоподателката се намира във вилна зона Минерални бани.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Според идентификацията на процесния поземлен имот и другите около него, същите се намират в землището на гр.Бургас. Така да се разбира, защото идентификатор **** съответства по ЕКАТЕ за землището на гр.Бургас, там са с.Банево и другите са квартали на гр.Бургас. Няма вилна зона. Имотът се намира в чертите на гр.Бургас.

 

Адв.Х.: По т.1. в заключението е записано, че нанасянето на границите на имотите е по плана от 1990г. с последвало частично изменение на регулацията. Кога е настъпило това частично изменение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При сключване на договор за доброволна делба между страните и разделяне на УПИ-VІІа и УПИ- VІІб от имот № 678. С договор за делба визирам този, с който се делят.

 

Адв.Х.: Има два договора за делба – доброволна и съдебна. По делото е наличен протокола за съдебна делба. Представям договора, на който се позовава вещото лице – договор за доброволна делба. Изменението е настъпило в резултат на този договор.

Бихте ли казали дали се провела тази регулация на практика?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да кажа категорично, че е проведена, щом кадастралните линии в случая следват регулацията в рамките на дòпуска, значи е проведена регулация. Лично аз през 2015г. съм трасирал границите между двата имота.

 

Адв.Х.: Но преди това беше ли трасирана границата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това не мога да  кажа. Аз съм трасирал по възложена ми задача от районния съд по едно гражданско дело между страните. А дали е имало трасировка преди това, няма как да знам, защото на практика тази ограда е построена предполагам не произволно.

Адв.Х.: Вие с много предположения работите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма представен протокол за трасиране официално.

Трасирах там по гражданско дело № 9028/2014г. на Районен съд-гр.Бургас, като трасирането извърших през 2015г. в присъствието на двете страни по делото.

 

Адв.Х.: В заключението пишете „в кадастралната карта е нанесена на съществуващата на място граница, отговаряща на оградата, но тя не отговаря на регулацията между двата имота…“. В какво се изразява това несъответствие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това означава несъответствие в сантиметри между трасировката по предходната задача и наличната на место ограда.

 

Адв.Х.: В т.4 от заключението посочвате, че част от площ 36 кв.м. се намира в имот ****.311. Може ли да се каже, че общата квадратура на двата имота (имот ****.309 и имот ****.310) преди разделянето им частично попада в този имот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Част от предишното дворище с № 678 след разделянето (сега имоти имот ****.309 и имот ****.310) остава в чертите на УПИ отредено за имот 711, сега с идентификатор ****.311.

 

Адв.Х.: В т.5 от заключението сте разделили сградите, но не сте посочили квадратура. Имате ли възможност сега да съобщите тяхната квадратура?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямам такава възможност, но в кадастъра се нанася квадратурата такава, каквото е по документи в табличен вид, а в графиката си остава с размерите измерени на място. Т.е. може да има разликата между едното и другото заради различните критерии при определяне на площите в миналото и към настоящия момент.

Само като пример ще посоча, че навремето в площта на сградата влизаха и стълбищата, външните тераси, а сега не.

Адв.Х.: Ако все пак се доверим на съществуващата площ такава, каквато е, и съдът приеме съответната, това разделяне, което Вие правите, на какво можем да стъпим, за да посочим за всяка отделна постройка каква площ има.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Само по документи за собственост.

Адв.Х.: Намерихте ли такива документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямам задача да намеря тези документи и не съм се сетил да направя такава съпоставка.

 

Адв.Х.: Последният ми въпрос е свързан във връзка с тази ограда между имоти с идентификатори ****.309 и 310. Може ли да кажете дали тя е правена със строително разрешение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да кажа. Не съм изследвал дали има строително разрешение.

Адв.Х.:  По този начин така поставена, дава ли възможност на жалбоподателя да излезе на улицата на административния си адрес? Оградата е мрежа с колове и бетонов пояс.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така поставена оградата не дава възможност да се даде достъп директно на ул.“Ал.Стамболийски“.

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: А на други улици дава ли достъп?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има. На друга улица има достъп.

Адв.Х.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.В.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Адв.А.:  Тъй като в отговор № 5 сте посочили сграда с идентификатор имот ****.310.02 (стопанска), на място установихте ли дали има такава и стопанисвана  ли е тя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази сграда има стопански характер. Направил съм оглед отвън и предназначението й е за стопанска сграда.

Адв.А.:  Вътре какво е изпълнено?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямам такава задача.

Адв.А.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.И.: Тъй като по делото са представени скици от регулационния план и кадастралния план, действащ преди изработването на кадастралната карта, въпросът ми е относно границата (визирам скиците представени от общината на л.27-29 от делото).

Въпросът ми е дали кадастралната граница между имот ****.310 и 311 на моите доверители, дали тази граница съответства на имотната граница по кадастралния план и на парцеларната регулационна граница по регулационния план?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Така зададен въпросът не е правилен, защото регулация дели двата имота.

Адв.И.: Въпросът ми е дали съвпада с имотната граница по кадастралния план (предходен) и с регулационния.

На скицата на лист 35 от делото говоря за границата, която съдът означи със стрелка, дали тази граница по кадастралната карта съответства на регулационния план?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По регулационния план съответства, но по кадастралния план не съответства, защото там границата идва пò на северозапад.

Адв.И.: Представям на съда едно изменение на кадастралния план от 2007г. и 2008г., т.е. изменение след скицата на лист 35 от делото, където ясно е означена имотната граница между бивши имоти № 711 и № 678, сега по кадастралната карта имоти с идентификатори ****.310 и 311. Върху тази скица пише „одобрявам поправката на кадастралния план във  вилна зона Минерални бани“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Казах, че по регулация съвпадат по кадастър - не.

 

Адв.И.: Коментираме скица № 50 от 26.02.2007г., която представих. Границата, която съм повдигнала в жълт цвят, идентична ли е като кадастралната граница между имоти ****.310 и 311 (която съдът означи със стрелка на скицата на лист 35 от делото).

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тя е идентична като регулационна такава, защото това са означения - щрихи за изменение на регулацията, а не на кадастъра. Тази граница не е кадастрална, защото не е заснета на място.

 

Адв.Х.: Считам за безспорно, че промяна на кадастралния план след 1990г. не е правена на това землище. Това се вижда от самата заповед, която обжалваме. Друг план нямаме.

Адв.И.: Дали площта на сегашния имот ****.310 по кадастралната карта съответства на документите за собственост на жалбоподателя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, съответства в рамките на дòпуска.

 

Адв.И.: И Вие твърдите, че според скицата към Вашето заключение оградата между имоти ****.310 и 311 не е изпълнена на място.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изпълнена е на място, но не е заснета. Кадастърът не е изработил кадастралната карта със съответното измерване на място, а е ползвал регулационния план от 1990г.

Адв.И.: Тази ограда между двата имота какво представлява, има ли издадени строителни документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не са ми предоставени документи. Оградата представлява мрежа на бетонови колове.

Адв.И.: Графически измерена площта на имот ****.310 по оградата, по-голяма ли би била от тази по документите за собственост?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, по-голяма би била площта - 636 кв.м., докато по документи за собственост е 590 кв.м.

 

Адв.И.: Нямам въпроси.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Относно отговора на въпрос № 5 сте изброили сградите налични в имота: жилищна, стопанска, допълващо застрояване. Сграда „Допълващо застрояване“ няма отразена в кадастралната карта – тя в кой обем на останалите две сгради влиза?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По кадастралния план има някаква баня, но я няма отразена в кадастралната карта.

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Т.е. да разбирам, че това е самостоятелен обект, а не част от другите отразени два.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тя въобще не е нанесена.

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При заснемането на жилищната сграда и стопанската постройка казвате, има грешка в кадастъра, което вероятно произлиза от това, че покривът е общ. В този случай бихте ли казали кой е водещият критерий при нанасяне - дали общността на обектите, поради това, че ги свързва общ покрив или тяхното предназначение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предназначението. Специалистите изготвящи плана са длъжни да направят дешифриране на място.

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На място има ли такъв обект – стопанска постройка - салма?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има, долепена до жилищната постройка. Тя е отделена, има зид между тях, само покривът е общ.

 

Адв.Х.: Нямаме възражения по приемането на заключението.

Адв.В.: Да се приеме заключението.

Адв.А.: Не възразявам да се приеме заключението.

Адв.И.: Нямам възражения по приемането на заключението.

 

 

 

          Съдът, като взе предвид изготвената експертиза на вещото лице 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.М., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 425лева, от които 400 лева от внесения депозит, а разликата от 25 лева е заплатена в брой в днешно съдебно заседание от жалбоподателя.

 

Адв.Х.: Представям влезли в сила решения на Районен съд-гр.Бургас и Окръжен съд-гр.Бургас по дело между жалбоподателя и третото лице М.И., досежно квадратурата на претендираните дворни места на двата съседни имота, от които е видно действителната квадратура, както по отношение на имота на жалбоподателката, така и по отношение на имота на третото лице.

Доверителката ми настоява да бъде уточнена квадратурата на отделните сгради.

Моля вещото лице да даде заключение по въпроса за конкретните площи за всяка една конкретна постройка с измерване на място.

 

Адв.И.: Считам, че има непълнота на доказателствата относно документите за собственост на жалбоподателката, които пестеливо са представени. В тази връзка представям справка от електронния регистър на Агенция по вписванията за  персоналната партида на жалбоподателката, в която съм маркирала тези документи, които касаят нейната собственост относно процесния имот, в т.ч. и с данни, че нейният имот по документ за собственост е с площ от 590 кв.м.

Представям предходен констативен нотариален акт 2013г. Той е за придобитите по обстоятелствена проверка 50 кв.м. Представям два броя скици от 2007г. и 2008г., отразяващи изменение на кадастралния план в обхвата на процесните имоти; извадка от тогава одобрената кадастрална карта, касаеща трите имота.

По доказателственото искане за извършване на допълнителна експертиза, която да установи площите на имотите, не възразявам.

 

Адв.В.: Тъй като сме изправени пред хипотезата на одобряване на първоначалната карта, във връзка с критериите, по които тя се изготвя - чл.41 и във връзка с чл.43, ал.1, където в отделните подточки е изброено по какъв начин се отразяват обекти на кадастъра, моля, когато се извършва тази допълнителна експертиза, за да е адекватна за нуждите на настоящия процес, да се съобрази с документите за собственост във връзка с конкретните характеристики на сградите като обект на кадастъра, защото в противен случай, независимо от факта, че нещо съществува на терена, то не може да бъде отразено като обект, ако не съществува документ за него или не отговаря на критериите за сграда.

Адв.А.: Ще се ползвам от решението на БРС, което адв.Х. представи - Решение № 1598 от 16.10.2015г. по гражданско дело 9028/2014г., но тъй като в диспозитива на решението има посочена като приложение комбинирана скица като неразделна част, която я няма и днес не се представя заедно с решението, моля да ми се даде възможност да я представя.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената със съпроводително писмо, находящо се на лист 122 от делото Заповед № РД-18-92/12.12.2015г. за одобряване на КККР за землище на кв.Ветрен, съгласно определение на съда от предходно съдебно заседание; както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателката писмени доказателства, представляващи Договор за доброволна делба; Протокол от съдебно заседание от 04.02.1991г. по гражданско дело № 2878/1987г. на Районен съд-гр.Бургас; както и два броя съдебни актове, същите конкретно записани по-горе в протокола; както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на заинтересованите страни адв.И. писмени доказателства, същите подробно записани в изявлението на този пълномощник по-горе в протокола.

 

Искането за назначаване на допълнителна съдебно-техническа експертиза, посредством която да се посочат конкретните размери на съществуващите в имота на жалбоподателката сгради и доколкото едно от основните възражения в жабата е свързано именно с тяхното некоректно отразяване, поради неразграничаване на отделните обекти, съдът намира това доказателствено искане за основателно, следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.201 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото документи, титулите за собственост на жалбоподателката, както и след като посети на място процесния имот да отговори на въпросите каква е квадратурата на находящите си в имот с идентификатор ****.310 сгради, като съобрази вкл. титулите за собственост, да опише конкретно сградите, по възможност да посочи тяхното конкретно предназначение.

Експертизата да се изготви от вещото лице инж.М.М. при депозит в размер на 150 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Отделно от това съдът КОНСТАТИРА, че по административната преписка административният орган не е приложил скицата на сградата, която е нанесена с идентификатор ****.310.2, поради което намира за необходимо органът да бъде задължен в тази насока, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да представи Скица на имот с идентификатор ****.310.2.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 24.10.2016г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: