Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       №679

 

гр. Бургас, 08. 04. 2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд, ХV-ти състав, на деветнадесети март през две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Георги Чинев, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 384/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „ТЕРПОТЕХ“ ЕООД, ЕИК 201794957, със седалище и адрес на управление гр*** чрез представляващия дружеството Т. Т., срещу решение № 55/19.01.2015 г., постановено по НАХ дело № 5121 по описа за 2014 г. на Районен съд Бургас, наказателен състав. Касаторът счита решението за неправилно. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1, т.1 от НПК - нарушение на закона. Иска обжалваното решение да бъде отменено, както и да бъде отменено наказателното постановление. В открито съдебно заседание касаторът поддържа жалбата, на сочените в нея основания и представя нови доказателства. Пледира да се отмени решението и оспорваното наказателно постановление, тъй като търговеца е платил всичко – заплати, осигуровки, но просто е пропуснал срока за подаване на декларацията.

Ответникът – директор на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП гр.Бургас, редовно призован, не изразява становище по касационната жалба и не се представлява в открито съдебно заседание. Не сочи нови доказателства.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба и за отмяна на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение състав на Районен съд Бургас, наказателен състав е потвърдил наказателно постановление (НП) № 57828-О-F050466/13.06.2013 г. на директора на Дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП гр.Бургас, с което на „ТЕРПОТЕХ“ ЕООД, за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от КСО, вр. с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба №Н-8/29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, чл. 355, ал.1 от КСО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лв.

За да постанови решението си първостепенният съд е приел с кратки мотиви, че „ТЕРПОТЕХ“ ЕООД, като осигурител, не е подал в срок декларация образец № 6 в НАП за м. ноември 2012г., като с деянието си е нарушил чл.5, ал.4 от КСО. Приел е също, че търговецът правилно е бил санкциониран, тъй като от разпита на св. Златанова е установено, че срокът за подаване на декларацията е 28.12.2012г., а същата е подадена на 12.01.2013г. Счел е, че съставения акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и оспореното НП отговарят изцяло на изискванията на ЗАНН.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Касационната инстанция извърши проверка относно приложението на закона, въз основа на фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд при спазване на правилата за събиране, проверка и оценка на доказателствата.

Настоящият касационен съдебен състав приема, че АУАН и НП са съставени/издадени от компетентни органи и в предвидените от ЗАНН срокове, като от формална страна са спазени изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество описаната фактическа обстановка се установява от събраните в производството писмени и гласни доказателства, като установеното нарушение за което е съставен АУАН и е издадено оспореното НП, действително е осъществено от наказания правен субект.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт.

Съдебното решение е съобразено с материалния закон, процесуалните правила и е обосновано, макар и пестеливо.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Доколкото в жалбата не се сочат конкретни пороци на съдебното решение, а по същество е направено признание на релевантния за спора факт – неподаването на декларацията за м. ноември 2012г. в срок, то касационната съдебна инстанция намира, че страните не спорят относно установената от административно-наказващия орган фактическа обстановка. Последната е безпротиворечиво установена и със събраните от районния съд доказателства.

Нарушението е констатирано от компетентен орган, спазени са процесуалните разпоредби, регламентиращи установяването на това нарушение, съставянето на АУАН и издаването на наказателно постановление, поради което извода на районния съд, че оспореното пред него наказателно постановление е законосъобразно издадено, е правилен и законосъобразен.

С оспореното наказателно постановление касаторът е санкциониран за това, че не е подал в срок до 28.12.2012 г. данни в ТД на НАП-Бургас декларация образец № 6 за м.ноември 2012 г. за общия размер на дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване и общия размер на дължимия данък по чл.42 от ЗДДФЛ за доходите от трудови правоотношения. Приетите от наказващия орган фактически обстоятелства правилно са подведени под нормата чл.355, ал.1, предл.1 от КСО, в която е предвидено административно наказание за неизпълнение от осигурителя, каквото качество касаторът несъмнено притежава, на задължението по чл.5, ал.4, т.2 от КСО - да подаде декларация образец № 6, съдържаща данни относно общия размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общия размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ. С оглед на това и доколкото в НП се съдържат всички изискуеми от закона реквизити, доводите на касатора за нарушение на материалния закон, са неоснователни.

Касационният съдебен състав приема, че не са налице и основания за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. С оглед данните по делото, не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай на административно нарушение, доколкото деянието не разкрива по-ниска степен на опасност в сравнение с други нарушения от този вид. Изложените в жалбата обстоятелства са съобразени от наказващия орган при определяне размера на наказанието в законоустановения минимум и не са от естество да обосноват извод за маловажност на случая. Относно възражението за липса на вредни последици от извършеното административно нарушение следва да се отбележи, че то е ирелевантно, доколкото нарушението е формално (т.е. законодателят не изисква при осъществяването му да са настъпили вредни последици), а неговото отстраняване след изтичане на установения срок не би могло да се отрази на съставомерността на деянието.

По изложените съображения и при липса на отменителни основания, настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми, поради което го оставя в сила.  

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 55/19.01.2015 година, постановено по НАХ дело № 5121/2014г. по описа на Районен съд Бургас.

Решението не подлежи на обжалване и протест.    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.