ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети май                              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 384 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Н.Я., редовно призован, не се явява. За него – адв. Г.Б., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. София, редовно призован, не се явява. За него – гл. юрисконсулт П.П., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от М.Н.Я. против Заповед № ЧР213/29.10.2013 г., постановена от Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с която заповед е прекратено служебното правоотношение с жалбоподателя.

 

АДВ. Б.: Поддържам жалбата. Нямам искания за събиране на други доказателства. Моля да се приемат приложените към делото доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ П.П.: Оспорвам жалбата. Представям и моля да приемете допълнителни писмени доказателства - длъжностна характеристика, удостоверение за правоспособност 2 броя, ксерокопия от дипломи за завършено висше образование ведно с приложенията към тях, както и диплом за средно специално образование и свидетелство за професионална квалификация.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да се запознае с представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

АДВ. Б.: Да се приемат така представените писмени доказателства.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка допълнително с писмо изх. № 1100-260/03.04.2014 г. на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, както и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателства от страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. Б.: Аз продължавам да поддържам жалбата срещу Заповед № ЧР 213/29.10.2013 г., постановена от Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с която заповед е прекратено трудовото правоотношение с моя доверител, като основание за прекратяване на трудовото правоотношение е съкращаване на длъжността, която е заемал към този момент. Също така, основанието за прекратяване на трудовото правоотношение е, че съкращаването на тази длъжност е извършено в съответствие и със Заповед № РД-1531/28.10.2013 г. на Изп. директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, която заповед е издадена на основание чл. 5, ал. 1, т. 8 от Устройствения правилник на ИАРА, който правилник е приет с решение на МС № 234 от 11.10.2013 г. С тази заповед се определя нова структура, в която структура вече длъжността „Началник сектор” не съществува, а съществува длъжността „Началник отдел”. По делото са представени 3 броя разписания за длъжности.  В тези 3 броя разписания на длъжностите са посочени различни дати. Първото длъжностно разписание е в сила от 01.11.2013 г. и то е издадено въз основа на Заповед № РД-1532/28.10.2013 г. В това поименно разписание съществува длъжността „Началник сектор”. Съществува още едно разписание, което е издадено въз основа на новите структурни промени, но то не е подписано и утвърдено. Представената длъжностна характеристика днес е различна от представената по делото. Длъжностното разписание, което до момента ми беше известно е, че има пълно припокриване между длъжността „Началник отдел” и „Началник сектор”. Дори в упоменатите задължения на началника на отдела тези, които са издали тази длъжностна характеристика не са я променили, като вместо „Сектор” да пише „Отдел”.

Последното възражение е  свързано с процесуално нарушение. В тези представени до момента щатни разписания в нито едно от тях не е подписа на изпълнителния директор. Подписани са от лицето А.А.. С оглед тези съображения, намирам жалбата за основателна и моля да я уважите, като ни присъдите направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ П.П.: Накратко нещата не са така, както са изложени от процесуалния представител на жалбоподателя. С устройствения правилник, който е бил действащ към момента на прекратяване на служебното правоотношение с жалбоподателя е имало пет регионални центъра, които са били със статут на отдели. Жалбоподателят е бил началник сектор на един от тези въпросни сектори, а именно сектор „Рибарство и контрол”. С изменението се въвежда нова структура, като отделите и секторите са закрити и на тяхно място са създадени отдели, които имат различни функции и задачи. Длъжностите не се припокриват видно от представените по делото доказателства. По-подробно ще отразя съображенията си в писмени бележки, които допълнително ще представя. Искам да обърна внимание, че съгласно длъжностната характеристика на Началник сектор лицето, което следва да бъде Началник сектор следва да бъде с образование „Ихтиология”, „Ветеринарна медицина” или други, като от представените дипломи е видно, че лицето притежава диплома за висше образование „Технолог на месо, риба и яйца” – т.е., различна от изискуемата.

Съдът, с оглед приключване на изявленията на страните и като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок считано от днес, в който същите могат да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: