О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 674              Година  17.04.2012            град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на седемнадесети април две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 384 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба на С.К.М. с ЕГН: ********** *** срещу заповед № 224/14.03.2011г. и покана за доброволно изпълнение с изх.№ 94-00-584#4/31.01.2012г. на кмета на община Несебър. С жалбата се прави искане да се отмени оспорената заповед и да се издаде разпореждане за спиране на нейното изпълнение, до разрешаване спора по същество.

С определение № 390/21.02.2012г., производството по административно дело № 384/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас е разделено като то се счита против покана за доброволно изпълнение с изх.№ 92-00-584#4/31.01.2012г. на кмета на община Несебър, а жалбата срещу заповед № 224/14.03.2011г. на кмета на община Несебър, заедно с копие на административната преписка е докладвана на председателя на съда за образуване на ново дело и определяне на докладчик. При извършена служебна справка се установи, че по жалбата срещу заповед № 224/14.03.2011г. на кмета на община Несебър е образувано административно дело № 390/2012г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

С разпореждане № 904/22.02.2012г., жалбата срещу покана за доброволно изпълнение с изх.№ 92-00-584#4/31.01.2012г. на кмета на община Несебър е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да конкретизира петитума на жалбата, като посочи в какво се състои искането му, да посочи в какво се състои незаконосъобразността на оспорената покана и да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. Съобщението с указанията на съда е получено от процесуалния представител на жалбоподателя на 02.04.2012г. и определения срок за отстраняване на нередовностите по жалбата изтича на 09.04.2012г.. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.158 ал.3 от АПК следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, Х състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.М. с ЕГН: ********** *** против покана за доброволно изпълнение с изх.№ 92-00-584#4/31.01.2012г. на кмета на община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 384 по описа за 2012г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: