ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 19.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети май                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 383 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 09.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.Ж.Д., редовно призован, се явява лично.

За ответника – административен ръководител на Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие прокурор Тиха Стоянова, упълномощена от административния ръководител на Окръжна прокуратура Бургас Калина Чапкънова.  

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № РД-1901/15.01.2015г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура Бургас, с която на осн. чл. 327 от Закона за съдебната власт е обърнато внимание на жалбоподателя.

 

Жалбоподател Д. – Поддържам жалбата. Считам, че са нарушени материални и процесуални закони.

По направените от мен доказателствени искания, при положение, че ще дадат положително решение на искането ми, ги поддържам. Тези свидетели са адвоката, вторият е преводача, който се установи, че е нелегитимен, но това е описано в жалбата. Поддържам искането си, както и има ли СРС или не. Ако това е поредния капан, може и да не е оперативна комбинация. Всичко, което съм изложил в исковата молба го поддържам.

Искам да бъдат представени и доказателства за това кога съм бил в отпуск и кога мл.прокурор Д. е била в отпуск. От делото ще се види, че не е дала разпореждане, които са били задължителни.

Не е било качено и постановлението за принудително довеждане на Ш., ако беше качено, щяха да го докарат, а те му дават призовка и ме разтакават цяла седмица. Хващат го в КАТ и аз за секунди трябва да реагирам.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Оспорвам жалбата против заповед № РД-19-01/15.01.2015г., като считам, че същата е законосъобразна.

Изразявам несъгласие с направените доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приеме представената административна преписка.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, описани в жалбата на л. 12 от делото.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от днес да представи заповед № РД-05-604/2014г., с която е разрешен отпуск на жалбоподателя, справка за това, кога прокурор Дичева е била в отпуск в периода 08.08.2014г. – 16.09.2014г., заверено копие от документите, отразяващи извършени процесуални действия по досъдебно производство № 22/2006г. по описа на Районна прокуратура Бургас, след.д. № 47/2006г. по описа на ОСО при Окръжна прокуратура Бургас, пр.пр.№405/2006 за периода 08.08.2014 – 16.09.2014г., както и доказателства, от които да се установява има ли постановление за принудително довеждане на лицето П. Ш. и дали то надлежно е било качено в компютърната система и от кога.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2015г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: