Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     1252               от 04.07.2014г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юни две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Павлина Стойчева

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 383 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на В.С.В., ЕГН **********, с адрес *** против Решение № 147/27.01.2014г., постановено по НАХД № 3508/2013г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 239/24.06.2013г. на Директора на Регионална Дирекция по горите – град Бургас, с което на касатора за нарушение на чл. 84, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, както и лишаване от право на ловуване за срок от 3 години.  От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора чрез процесуалния си представител адв. М. Петров от БАК поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът по касация – Директора на Регионална Дирекция по горите, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването, като излага подробни съоръжения.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на В.С.В. против Наказателно постановление № 239/24.06.2013г. на Директора на Регионална Дирекция по горите – град Бургас, с която на основание чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД на В. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, както и лишаване от право на ловуване за срок от 3 години. С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил оспореното наказателно постановление, като е приел, че описаната фактическа обстановка в АУАН и НП се потвърждава  от събраните в хода на о производство гласни и писмени доказателства,  а нарушението е извършено умишлено, при форма на вината – пряк умисъл, тъй като жалбоподателят целенасочено е нарушил разпоредбите на закона и е желаел нарушаването на реда на държавно управление.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Наказателното постановление е издадено при съществени процесуални нарушения.

Районният съд не е обсъдил всички събрани в хода на съдебното производство доказателства. Видно от съдържанието на административната преписка, на л.13 е представен АУАН С:ЖО5А, №:000408, съставен на 07.01.2013г. в 9,00 часа, без посочване имената на актосъставителя. Актът е връчен на В., като същият е вписал възражения и се е подписал при връчването му на 08.01.2013г. Видно от частта „заключение на наказващия орган” върху бланката на посочения АУАН, Директорът на РДГ на 21.01.2013г. е поставил резолюция, че АУАН е съставен неправилно, поради което не следва да се издава наказателно постановление и на основание чл. 54 във връзка с чл. 6 от ЗАНН прекратява производството, тъй като не са посочени нарушените законови разпоредби и не е уточнено в какво се състои ловуването.

Впоследствие е съставен нов АУАН С:ЖО5А, №:000410 с дата 07.01.2013г. и час 9,30, който е неподписан от В. в качеството му на нарушител.  Посочен е свидетел на отказа да се връчи АУАН като датата е 13.02.2013г. Именно във връзка с така съставения нов АУАН Директорът на РДГ поставя резолюция за издаване на наказателно постановление на 24.06.2013г.

Настоящата съдебна инстанция приема, че релевантния за случая е АУАН с:ЖО5А, №:000408, съставен на 07.01.2013г. около 9,00 часа, което кореспондира напълно с твърдениятана жалбоподателя. От друга страна лисват доказателства за редовното връчване на съставения в последствие втори АУАН, като в графата „нарушителя отказва да подпише акта” е посочена дата 13.02.2013 год.

По посочените мотиви наказателното постановление като незаконосъобразно следва да се отмени.

Като е стигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за потвърждаване на издаденото наказателно постановление, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено, както и следва да се отмени издаденото наказателно постановление

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 147/27.01.2014г., постановено по НАХД № 3508/2013г. по описа на Районен съд – Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:       

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 239/24.06.2013г. на Директора на Регионална Дирекция по горите – град Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.