ПРОТОКОЛ

 

Година 2011,12.04.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На дванадесети април                              две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 383 по описа за 2011 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят М.А.М., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат Р., с пълномощно от първото разглеждане на спора.

За началника на сектор ПП КАТ при ОД на МВР гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

                Производството е образувано, след като с Решение № 2210/14.02.2011г. по адм.д. №7220/2010 по описа на ВАС, е отменено Решение на друг състав на Административен съд гр. Бургас постановено по жалбата на настоящия жалбоподател против заповед за прилагане на ПАМ на началника на сектор ПП при ОД МВР Бургас и производството е върнато за ново разглеждане от друг състав.

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е представено, след служебно изискване, Решение № 369/21.09.2010г. по НАХД № 233/2010г. на Районен съд гр.Нова Загора, с отбелязване, че същото е влязло в сила на 14.10.2010г.

         АДВОКАТ Р. – Поддържаме жалбата. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства. Моля да приемете като доказателство по делото решението на РС гр. Нова Загора.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА Решение № 369/21.09.2010 г. по НАХД № 233/2010 г. на РС гр.Нова Загора.

 

С оглед изявлението на страната за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

        

АДВОКАТ Р. – Уважаема госпожо председател. Моля да отмените оспорената заповед за налагане на ПАМ издадена от  началника на ПП КАТ Бургас като неправилна и незаконосъобразна. Видно от приложеното съдебно решение на районен съд гр.Нова Загора, липсва материалноправното основание за издаването на обжалваната заповед, а именно с отмяна на обжалваното НП в рамките на съдебното производство, развило се пред състав на новозагорски районен съд, отнетите общ брой 16 контролни точки на доверителя ми се оказва, че са отнети незаконосъобразно, т.е. се счита, че те не са били отнети от наказващия орган и липсва материално правно основание за издаване на обжалваната заповед, поради което моля да я отмените като незаконосъобразна. Моля да ми предоставите срок за писмено становище.

 

Съдът приема делото за разяснено и на основание чл.149, ал.2 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в седемдневен срок от днес, да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страната, че ще ОБЯВИ решението си в срока регламентиран в чл.172, ал.1 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: