ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 16.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шестнадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА А.

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 382 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.31 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.И.Д. не се явява, редовно уведомен. За него - адвокат В., надлежно упълномощена.

За ответника кмет на Община Поморие се явява адвокат А., надлежно упълномощена.

Не се явяват заинтересованите страни А.Г.З., С.А.З., П.В.П., В.Д.Д., Д.Г.Б., М.П.Д., П.С.Ч. и С.А.Д., редовно уведомени.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Д.И.Д. против мълчалив отказ на кмета на община Поморие да се произнесе по заявление с вх. № 94Д-331/11.01.2018 г.

По делото е постъпила административната преписка.

 

Адвокат В.: Поддържам жалбата против мълчаливия отказ на кмета на Община Поморие да се произнесе по заявление с вх.№ 94Д-33-1/11.01.2018г. Не възразявам да се приеме административната преписка, с която съм се запознала, но считам, че същата не е в цялост, като по нея не установих да са приложени обявления по повод съобщаването, извършено с писмо № 94Д-1618-1/30.08.2017г. Това е всъщност първото обявяване на заинтересованите страни, които са конституирани, на внесения от нас изменение на подробен устройствен план и по повод именно на това обявяване, е първата жалба до кмета на община Поморие от лицето Д.Б., която е с вх.№ 94Д-1618-1/18.09.2017г. Ще моля това съобщаване също да се приложи към преписката, защото е свързано с наведените в жалбата възражения, относно това дали възражението е подадено в срок.

Адвокат А.: Оспорвам жалбата. От името на Община Поморие заявявам, че не е налице такъв мълчалив отказ, тъй като за общината не е приключила процедурата, а именно тази предхождаща Решението на ОЕСУТ, тъй като последното такова е дало указание на жалбоподателя да внесе, по-точно да преработи внесения от него проект. С това жалбоподателят изразява несъгласие, но всъщност, макар, че това решение на ОЕСУТ няма характер на индивидуален административен акт, това е част на процедурата, предхождаща одобряване на изменението с административен акт. Причината да се иска това последващо преработване, защото се оказва, че за един от урегулираните поземлени имоти, с така предложен проект на жалбоподателя, намалява площта си под допустимата площ, съобразно законодателните разпоредби. Предоставям на съда по отношение на направеното доказателствено искане. Моля да ни се даде възможност, евентуално да ангажираме доказателства.

Адвокат В.: Решението на ОЕСУТ, с което ни е указано да направим преработка на подробния устройствен план не представлява годен административен акт и в този ред на мисли, съобщаването на това решение не ни обвързва с конкретен срок. С нарочна молба сме заявили защо това решение е недопустимо, незаконосъобразно и няма да го изпълним. С тази молба сме поискали от кмета да се произнесе, той има задължение по чл. 136, ал.1 от ЗУТ и допустимият срок е 14-дневен срок, а ние нямаме произнасяне на компетентния орган- кмета на община Поморие. Моля да ми бъде предоставена възможност с допълнителна молба да формулирам задачи към поисканата с жалбата съдебно-техническа експертиза, във връзка с изявлението на ответната страна.

 

СЪДЪТ счита, че приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства са допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да бъде задължена ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание заверени преписи от документите, налични в административната преписка и неприложени по делото, в т.ч. доказателство за връчване на писмо № 94Д-1618-1/30.08.2017г. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание заверени преписи от документите, налични в административната преписка и неприложени по делото, включително доказателство за връчване на писмо № 94Д-1618-1/30.08.2017г.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да сочат допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.07.2018г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: