О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

563

 

гр. Бургас, 29. 03. 2017г.

 

Административен съд Бургас, ХХІ състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети март през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: Любомир Луканов

 

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 382/2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 95 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), вр. с чл. 203-207 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

С разпореждане № 1509 от 08.03.2017г., съдът е дал възможност на ищеца Н.Щ.А. в едноседмичен срок от съобщението да представи пълна декларация, с оглед преценка предпоставките по чл. 23, ал. 3 от Закона за правната помощ.

Съобщението за указанията на съда е получено лично от ищеца на 13.03.2017г. (лист 14-15 от делото).

Едноседмичният срок за изпълнение на указанията, е изтекъл на 20.03.2017 година (понеделник - работен ден).

До постановяване на настоящия съдебен акт ищецът не е представил изисканата от съда декларация. Не е направено и искане за продължаване на дадения от съда срок.

По искането за предоставяна на правна помощ съдът съобрази следното:

Нормата на чл. 21 от Закона за правната помощ (ЗПП) регламентира видовете правна помощ, които са: 1. консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело, 2. подготовка на документи за завеждане на дело, 3. процесуално представителство и 4. представителство при задържане по чл. 63, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи. А чл. 23, ал. 3 от ЗПП постановява, че по граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение, като преценката си за това съдът формира, като вземе предвид: 1. доходите на лицето или семейството; 2. имущественото състояние, удостоверено с декларация; 3. семейното положение; 4. здравословното състояние; 5. трудовата заетост; 6. възрастта и 7. други констатирани обстоятелства.

След като от ищеца не са декларирани изискуемите по закон обстоятелства, то съдът приема, че Н.Щ.А. разполага с достатъчно средства, с които да упълномощи лице, което да му предостави необходимата правна защита и съдействие в защита на неговите права и интереси. Съдът съобрази, че ищецът е във възраст в която би могъл да полага труд и реално реализира доход от този труд, а с оглед липсата на малолетни или непълнолетни лица, които да е задължен да издържа, то следва, че би могъл да намери необходимите средства за да защити интересите си пред съда, вкл. и чрез обвързване с договор за паричен заем. Ищецът не е посочил конкретен размер на месечните си доходи, тъй като не е декларирал средномесечните доходи, с които реално разполага. Съдът счита също, че ищецът има и възможност да потърси адвокатска помощ и съдействие, като съобрази, че съгласно нормата на чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за адвокатурата адвокатът може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на материално затруднени лица. 

По изложените съображения съдът отказва правна помощ на ищеца Н.Щ.А..

Така мотивиран съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ молбата на ищеца Н.Щ.А. - лишен от свобода, изтърпяващ наказание в затвора - гр. Бургас, за предоставяне на правна помощ в производството по административно дело № 382/2017г. по описа на Административен съд Бургас, ХХІ състав, като неоснователна;

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в едноседмичен срок от връчването му на Н.Щ.А., което да се извърши при спазване нормата на чл. 84, ал. 4 от Правилника за администрацията в съдилищата.

След влизане в сила на определението, делото да се докладва в закрито заседание.

СЪДИЯ: