ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 13.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети април                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Г. ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 382 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:39 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ П.И.Б. лично и в качеството й на законен представител на Г.П.Б. – нередовно призована.

ИЩЕЦЪТ Г.П.Б., нередовно призован.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО - Главна дирекция „Гранична полиция”, редовно призован, се явява Гл. юрисконсулт И., редовно упълномощена.

За Окръжна прокуратура - Бургас се явява прокурор Дуков.

 

Съдът, след предприемане на действия за призоваване на страните установи, че призовките за ищците не са били връчени редовно, а разписките са върнати с отбелязване, направено от връчителя, че ищецът Г.Б. на чийто адрес е извършено призоваване в хода на цялото производство и който освен като ищец, действа и в качеството на пълномощник на П.И.Б., е починал. Въз основа на тези данни, съдът извърши справка в НБД „Население” с цел установяване точната дата на смъртта, както и установяване кои са наследниците на лицето, с оглед конституирането им в качеството на ищци в производството. При тази справка е установено, че Г.П.Б. е починал на 22.03.2016 г., за който факт е бил съставен акт № 0098/23.03.2016 г. Като наследници на това лице са посочени следните лица: П.И.Б., с регистрирани постоянен и настоящ адрес *** (дъщеря) и Х. Б. (съпруга), с германско гражданство и постоянен адрес – Германия. За лицето Х. Б. липсва информация относно точния й адрес, на който да е възможно извършване на призоваване със съдебна поръчка. Затова, съдът намира, че лицето следва да бъде призовано по реда на чл. 137, ал. 4 АПК, тъй като към момента е с неизвестен адрес. Що се касае до ищцата П.И.Б., то същата следва да бъде призована като ищец - действащ лично и в качеството на законен представител на Г.И.Б. на адрес: ***. В случай, че призовката не може да бъде връчена, призоваването следва да бъде прието за редовно и призовката приложена по делото, с оглед разпоредбата на чл. 40, ал. 2 и  чл. 41, ал. 2 ГПК, защото лицето П.И.Б. според приложено по делото копие от лична карта – валидна до 13.01.2020 г.(на лист 87 от административно дело № 2331/2013 г. по описа на Административен съд – Бургас) има и българско гражданство и е с отбелязан постоянен адрес така, както е посочен в предходната част на изложените от съда мотиви, т.е. за това лице като български гражданин е налице задължение в случай, че отсъства от страната за повече от един месец от адреса, който е съобщен по делото или на който веднъж е връчено съобщение, да уведоми съда за новия адрес. Възможността при неизпълнение на това задължение, страната да бъде приета за редовно призована е била указвана неколкократно, посредством връчване на съобщения в хода на цялото производство.

По изложените съображения, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

КОНСТИТУИРА в качеството на ищец по делото лицето Х. Б., която е с неизвестен за съда адрес към момента и следва да бъде призована чрез Държавен вестник на основание чл. 137, ал. 4 АПК.

ИЩЦАТА П.И.Б. следва да бъде призована на посочения в документа й за самоличност адрес, който е и регистриран постоянен и настоящ такъв, а именно: гр. Бургас, ж. к. **********

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.06.2016 г. от 10:00 часа, за която дата и час са уведомени ответника и Окръжна прокуратура – Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                     СЪДИЯ: