Р Е Ш Е Н И Е

 

  Номер 704               Година 14.04.2015              Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на деветнадесети март две хиляди и петнадесета година в публично заседание, в състав:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                         2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Г. Дуков

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 382 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Ясен 09“ ЕООД, с.Руен с ЕИК 200552253 представлявано от управителя И. Ш. С. против решение № 1/07.01.2015г., постановено по н.а.х.д. № 423/2014г. по описа на Районен съд гр.Айтос. Конкретни касационни основания не се сочат. Оспорва съставомерността на констатираното деяние и твърди, че описаната в съставения акт за установяване на административно нарушение фактическа обстановка се разминава с действително установената такава. Иска се отмяна на съдебния акт и отмяна на издаденото наказателно постановление.

Ответникът – Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба и отмяна на първоинстанционното съдебно решение, като неправилно и незаконосъобразно.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Айтос е потвърдил наказателно постановление №263/21.10.2014г. издадено от Началника на Митница Бургас, с което на основание чл.128, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), за нарушение по чл.123, ал.6 от ЗАДС, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лева, на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките предмет на нарушението и на основание чл.124а, ал.1, вр.чл.123, ал.6 от ЗАДС е лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от един месец. За да постанови решението си, съдът е преценил, че акта е съставен, а наказателното постановление издадено от компетентни органи в кръга на правомощията им и в предвидените от закона срокове, като установената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства. По същество е намерил, че жалбоподателят е осъществил от обективна страна състава на нарушението по чл.123, ал.6 от ЗАДС и предвид двойният размерна дължимия акциз не са налице предпоставки за квалифициране на същото като маловажен случай.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Съдебното решение е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените мотиви относно ангажирането на административнонаказателната отговорност на касатора се споделят и от настоящия съдебен състав.

Видно от съдържанието на съставения акт за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление, нарушението и обстоятелствата касаещи същото са описани достатъчно разбираемо, извършеното деяние е правилно квалифицирано, като е приложена относимата санкционна разпоредба.

Поддържаните от касатора и пред настоящата инстанция твърдения, че неправомерно е ангажирана отговорността му, тъй като установените от контролните длъжностни лица кутии цигари са държани от трето лице за лично ползване (св.Л., служител в дружеството към момента на проверката), касационният състав на съда намира, че се явяват защитна теза, която не се подкрепя от събраните по делото доказателства.

В съставеният към момента на проверката протокол за осъществяване на оперативен контрол на лица, извършващи дейност с акцизни стоки №0013735/20.03.2014г., са обективирани фактическите констатации от проверката, като той е подписан без възражения, с отбелязване от управителя на дружеството, че „не е знаел, че има там цигари“. Без възражения е подписан и съставения акт, като такива не са постъпили и в законоустановения 3-дневен срок. Възражения, че не дружеството е държало процесните цигари не е направено и в сезиращата първоинстанционния съд жалба, като за първи път в проведеното на 11.12.2014г. открито съдебно заседание, след приключване събирането на доказателства се излагат твърдения, че управителят на дружеството не е собственик на цигарите и че той „не е установил действията предвидени в административноправната норма“. В случая, правнозначимият факт е, че касаторът е държал в стопанисвания от него търговски обект – магазин за хранителни стоки тютюневи изделия – 10 бр. кутии цигари облепени с надпис "Duty Free". С оглед ангажираните свидетелски показания, както на актосъставителя, така и на свидетелката Л. – служител на дружеството, се установява, че процесните цигари са открити в помещение, прилежащо към търговския обект стопанисван от касатора, в което достъпът се осъществява от самия обект. Ето защо, след като достъп до помещението са имали само служители на дружеството, правилно е прието, че цигарите са държани от дружеството. Следва да се има в предвид, че отговорността на юридическите лица е безвиновна и за да бъде ангажирана е достатъчно само обективно да бъде констатирано неизпълнение на определеното задължение, както е в настоящия случай, като е без значение, кое е конкретното лице виновно за извършеното административно нарушение. Също така, без значение е и чия собственост са тези цигари, тъй като дружеството е наказано за това, че ги „държи“, а не за това, че са негова собственост.

Наложената на дружеството имуществена санкция е правилно определена във фиксирания в нормата на чл.123, ал.6 от ЗАДС размер от 4000 лева и правилно е постановено и кумулативно предвиденото в чл.124, ал.1 от ЗАДС отнемане в полза на държавата на цигарите, предмет на нарушението, съответно е   наложено административно наказание лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 1 месец в стопанисвания от него търговски обект.

Правилно районният съд е преценил, че не са налице предпоставките за квалифициране на установеното административно нарушение като маловажен случай по смисъла на чл.126б от ЗАДС, доколкото двойния размер на акциза на стоките – предмет на нарушение надвишава предвидения от законодателя размер от 50 лева.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1/07.01.2015г., постановено по н.а.х.д. № 423/2014г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                     2.