ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 512                     Година  16.03.2012            Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД– БУРГАС, десети състав на шестнадесети март две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Драгнева дело номер 382 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.250 и сл. от АПК.

Образувано е по повод молба на Е.П.П. *** с искане да се разпореди да бъдат преустановени неоснователните и незаконосъобразни действия на Община Несебър, свързани с Покана за доброволно изпълнение изх.№ 92-00-587/31.01.2012г. издадената от кмета на община Несебър на основание чл.276 и чл.277 от АПК. В представена допълнителна молба се уточнява, че се обжалват действията по започналото изпълнително производство и производството по чл.65 от ЗОС и се прави искане да се разпореди спиране на изпълнението на постановената заповед за премахване на основание чл.297, вр.294 и сл. от АПК, до разрешаване спора по същество и да се отмени заповед № 222/14.03.2011г. на Кмета на община Несебър посочена в покана за доброволно изпълнение с изх.№ 92-00-587/31.01.2012г. на Община Несебър.

Административен съд Бургас, намира, че искането е процесуално недопустимо по следните съображения:

Съгласно чл.250, ал.1 от АПК всеки, който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона, като в разпоредбата на чл.253, ал.2 от АПК, законодателя е предвидил в правомощията на съда, при основателност на искането да бъдат прекратени безусловно действията, които не се извършват в изпълнение на представен при проверката административен акт или на закона, или се отхвърля искането.

Разпоредбата на чл.250, ал.1 от АПК е приложима за защита срещу всякакви фактически действия, които не са административни актове и не се извършват в изпълнение на административни актове или на закона, като защитата срещу административните актове и изпълнението им е уредена по друг ред в АПК. С оглед използвания от законодателя израз “прекратяване на действия, извършвани от ..” и правомощията с които съда разполага съгласно чл.253, ал.2 от АПК следва, че действията трябва да са започнали, но не приключили. Ако в резултат на извършените вече неоснователни действия е възникнал противоправен резултат, неговото отстраняване следва да се осъществи по съответния правен ред, съответно защитата срещу предполагаеми бъдещи действия следва да бъде осъществена при тяхното извършване.

В направеното пред съда искане не се твърдят обстоятелства въз основа на който би могъл да се направи извода, че към този момент от ответника се извършват действия, които не се основават на административен акт или закона.

В молбата се визират заповед на кмета на Община Несебър № 322/14.03.2011г. и покана за нейното доброволно изпълнение, но доколкото те са оспорени по съдебен ред и по подадените жалби са образувани в Административен съд гр.Бургас съдебни производства по адм. дело № 375/2012г. и адм.дело № 381/2012г., настоящия съдебен състав не би могъл да се произнесе по тяхната законосъобразност. Също така връчването на поканата за доброволно изпълнение не би могло да се приеме като фактическо действие по смисъла на чл.250 от АПК, като лицето посредством подадената срещу нея жалба е осъществило правото си на защита.

Предвид горното съдът приема, че в случая не се установява извършването на каквито и да е фактически действия, засягащи пряко правната сфера на молителя. Ето защо искането на Евгени П.П. за защита срещу неоснователни фактически действия на Кмета на община Несебър, следва да бъде оставено без разглеждане като процесуално недопустимо, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е.П.П. *** да се издаде разпореждане, с което да бъдат преустановени неоснователните и незаконосъобразни действия на Община Несебър, свързани с Покана за доброволно изпълнение изх.№ 92-00-587/31.01. 2012г. издадена на основание чл.276 и чл.277 от АПК от кмета на община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 382 по описа за 2012г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: