Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 16 април  2010 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на първи април, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                        ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора СТАНИМИР ХРИСТОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  КНАД № 382/2010 Г

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от „ДЕАНТ” ООД – гр. Бургас, чрез процесуален представител адвокат Т., против Решение № 1870/22.12.2009 година, постановено по н.а.х.д. № 3906 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 33-661/12.08.2009 година на Директор на РИОКОЗ – гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 70, ал. 1 от Закон за храните и чл. 73, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 на МЗ и МЗГ за хигиена на храните на „ДЕАНТ” ООД  - гр. Бургас е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лева.

С касационната жалба се иска отмяна на решението, като се твърди, че същото е постановено при неправилно приложение на материалния закон и при съществено нарушение на процесуалните правила.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалният си представител, поддържа жалбата.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуалният си представител юрисконсулт П., намира оспорването за неоснователно.

Представителя на Окръжна прокуратура – гр. Бургас  счита съдебното решение за незаконосъобразно, тъй като съдът неправилно е приел, че при издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Със съдебното решение, постановено при оскъдни мотиви, е прието, че административното нарушение, за което е наложена санкция, е доказано, както и че „няма нарушаване правото на защита на жалбоподателя, тъй като правната квалификация на деянието е точна и не случайно той не оспорва нарушението по същество, а се старае с процедурни манипулации да оспори наказателното постановление.”

Последният извод освен, че е необоснован интерпретира по недопустим начин упражняването на процесуалните права на страните, с оглед защитата на гарантирани им от закон права.

Настоящият състав на съда изцяло споделя доводите, изложени в касационната жалба, за наличие на допуснати съществени нарушения в хода на развилото се административнонаказателно производство. Нито в АУАН, нито в наказателното постановление се посочва каква точно документация, изискуема от закона, не е притежавал касаторът, както и какви са обстоятелствата, подлежащи на вписване, които не са били вписани. При това положение жалбоподателят, касатор в настоящото производство, е изправен пред невъзможност да разбере в какво именно нарушение е обвинен, за да може да организира адекватно защитата си. Правилно е изтъкнато както в касационната жалба, така и пред настоящия състав, че понятието „документация” е общо и следва да бъде конкретизирано от административния орган детайлно така, че да може да се прецени налице ли е извършено нарушение. От съществено значение е индивидуализацията на конкретните липсващи документи, както и конкретните липсващи записи да бъде точно установено и с оглед определяне на справедливия размер на санкцията, която би следвало да бъде наложена. В настоящия случай това не е сторено, поради което издаденото наказателно постановление следва да бъде отменено заедно със съдебното решение, което го потвърждава.

 

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  Решение № 1870/22.12.2009 година, постановено по н.а.х.д. № 3906 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 33-661/12.08.2009 година на Директор на РИОКОЗ – гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 70, ал. 1 от Закон за храните и чл. 73, ал. 1, т. 2 от Наредба № 5 на МЗ и МЗГ за хигиена на храните на „ДЕАНТ” ООД  - гр. Бургас е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: