ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 01.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи април                                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

КНАХ   дело    номер    382    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.20 часа се явиха:

За касатора – „ДЕАНТ” ООД, редовно призован, се явява адвокат М.Т.

За ответника по касационната жалба – Директор на РИОКОЗ гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт П., която представя пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ Т. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът, с оглед становището на страните намира, че следва да приключи събирането на доказателствата и да даде ход по същество, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

 

АДВОКАТ Т. – Моля, да отмените решението на Бургаския районен съд и обжалваното наказателно постановление. Наложена е санкция на дружеството „Деант” ООД за не водене на документация, без да е уточнена каква е точно тази документация, съгласно Закона за храните. В АУАН и наказателно постановление не е посочено, които точно документи не са водени и какви точно данни не са вписани в тях. Самата актосъставителка в показанията си пред първата инстанция, твърди, че документите, по точно дневниците по Закона за храните са 7-8, т.е. и сама тя не можа да изясни точно колко и кои са дневниците и документите, визирани от наказващият орган, по чл.31 от ЗХ. В този смисъл и по съображенията изложени в касационната жалба моля да отмените решението на първоинстанционния съд и обжалваното наказателно постановление.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Моля, да оставите без уважение подадената жалба като неоснователна. Считам, че решението на Районния съд за правилно, законосъобразно и обосновано, моля същото да бъде оставено в сила. Районния съд правилно, след преценка на събраните доказателства, е преценил законосъобразността на наказателното постановление и го е приел като обосновано. При издаване на наказателното постановление не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон, които да доведат до неговата отмяна. С оглед на което моля да оставите в сила първоинстанционното решение.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. Считам, че в случая е допуснато в хода на административнонаказателното производство съществено процесуално нарушение ограничаващо правото на защита на нарушителя. Както в АУАН, така и в издаденото въз основа на него наказателно постановление е посочено, че касатора е допуснал нарушение на чл.31, ал.1, т.3 от ЗХ, като не е водил документацията, съгласно изискванията на закона. В случая намирам, че по този начин посоченото административното нарушение, нарушава изискванията на ЗАНН, съгласно които, както в АУАН, така и в наказателното постановление, следва да се опишат всички фактически обстоятелства по допуснатото и констатирано нарушение. В цитираните от мен и съставени документи – АУАН и наказателно постановление не е посочено, които точно документи не са водени и какви точно данни не са вписани в тях. По този начин е нарушено правото на защита на нарушителя, който фактически не е разбрал в какво точно го обвиняват. В тази връзка намирам, че така допуснатото нарушение е от категорията на съществени такива, които изцяло опорочават административното производство, с оглед на което намирам решението на първоинстанционния Бургаски районния съд, а също и потвърденото с него наказателно постановление за неправилни и незаконосъобразни.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: