Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

  1157        /12.06.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на седми юни две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева 

ЧЛЕНОВЕ:           Даниела Драгнева

    Веселин Енчев

 

при секретар Г.С.  и прокурор Христо Колев

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 381/2018 година

 

 

            Производството е по глава десета, раздел ІІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

            Образувано е по протест на прокурор при Районна прокуратура - Бургас, против чл.7б ал.1 и ал.2 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол (Наредбата),  приет от Общински съвет – Созопол (ОбС) с решение № 666/02.10.2009 година, изменен с решение № 950/31.07.2014 година.

            С оспорените текстове от Наредбата е забранено използването на жива музика и озвучителна техника в обекти и заведения за хранене и развлечения, с изключение на случаите на ал.2., както следва: от месец октомври до месец април включително – след 22:00 часа до 07:00часа; от месец май до месец септември включително – след 23:00 часа до 07:00 часа. Предвидено е работното време на „ЗХР“ (заведенията за хранене и развлечение) да се определя от управителя на обекта след задължително съгласуване с общинската администрация по местонахождение, като музикалното озвучаване се разрешава до 00:30 ч., при изпълнени условията на чл. 7б ал.3 от Наредбата.

            В протеста се твърди, че цитираните разпоредби са незаконосъобразни, защото противоречат на конкретна норма на нормативен акт от по-висша степен – чл.16а ал.2 от Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС). Иска се отмяна на нормите от Наредбата. Претендира се присъждане на разноските за производството.

            Ответникът, чрез процесуален представител, с писмено становище оспорва протеста.

            След като прецени твърденията на страните, съдът приема следното от фактическа и правна страна.

            Предмет на съдебен контрол за законосъобразност е конкретна норма в Наредбата на ОбС. В чл.186 от АПК са определени субектите, които имат право да оспорват подзаконови нормативни актове – това са както гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати или за които той поражда задължения, така и прокурора, който може да подаде протест. Съгласно чл.187 ал.1 от АПК подзаконовите актове могат да бъдат оспорени без ограничение във времето, а съгласно чл.185 ал.2 от АПК те могат да се атакуват както изцяло, така и в отделни техни разпоредби. Предвид изложеното протестът на прокурор от Районна прокуратура - Бургас е процесуално допустим.

            Разгледан по същество, протестът е и основателен по следните съображения:

            Наредбата е приета по силата на законова делегация, като Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) предоставя правомощия на общинския съвет да приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение. В случая Наредбата определя рамката за правно регулиране на обществените отношения, свързани с осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околна среда на територията на Община Созопол. Наредбата (и в частност оспорената разпоредба) е подзаконов нормативен акт по смисъла на чл.75 ал.1 от АПК – има многократно правно действие спрямо неопределен и неограничен брой адресати.

            Спазена е изискуемата от закона специална форма.

            Нормата на чл. 7б от Наредбата е приета с решение № 666/02.10.2009 година и изменена с решение № 950/31.07.2014 година на ОбС. При приемането и изменението ѝ са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

            Съгласно чл. 26 от ЗНА, в редакцията му към 2009 година и 2014 година, изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

            От административната преписка по делото се установява, че проектите, съдържащи предложението за приемане и изменение на чл. 7б от Наредбата, не са били публикувани на интернет - страницата на ОбС заедно с мотивите (изготвените докладни записки на кмета на общината), а на заинтересованите лица не е бил предоставен най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

            Нарушението е съществено, защото засяга императивно установен ред за приемане на нормата и основното начало на достъпност, публичност и прозрачност в работата на органите и в административния процес, като цяло (чл. 12 ал.1 от АПК).

            Нарушено е и изискването на закона за компетентност на издателя на акта.

            Съгласно чл. 7б ал.1 – 2 от Наредбата, забранява се използването на жива музика и озвучителна техника в обекти и заведения за хранене и развлечения, с изключение на случаите на ал.2., както следва: - от месец октомври до месец април включително – след 22:00 часа до 07:00часа; - от месец май до месец септември включително – след 23:00 часа до 07:00 часа. Работното време на ЗХР се определя от управителя на обекта след задължително съгласуване с общинската администрация по местонахождение, като музикалното озвучаване се разрешава до 00:30ч., при изпълнени условията на ал.3.

            Разпоредбата на чл.16а от ЗЗШОС, на която се позовава прокурора, гласи, че не се допуска работа и зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия, разположени в многофамилни жилищни сгради, за времето между 23:00 и 7:00 ч. Не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в жилищни зони и курорти, за времето между 23:00 и 7:00 ч.

            Нормата на чл.15 ал.1 от ЗЗШОС предвижда, че кметовете на общини и кметовете на райони в градовете с районно деление организират и възлагат разработването на стратегическите карти за шум по чл.4 и на плановете за действие по чл.6 на местно равнище и осъществяват контрол върху тях; определят длъжностни лица от съществуващите структури в общинската администрация, притежаващи необходимата квалификация, за контрол и осъществяване на дейностите, свързани с ограничаване на шумовите нива в околната среда, но видно от разписаните правомощия, те касаят само кметовете.

            Отделно от това с разпоредбата на чл.22 ал.1 от ЗЗШОС на кметовете на общини или упълномощени от тях лица са предоставени контролни правомощия по същия закон за спазване на установени със закона правила и норми, които изрично са изброени по отношение на: шума, излъчван по време на строителство; в тихите зони и урбанизираните територии; по организация и регулиране на движението на автомобилния транспорт в населеното място и правомощие, да упражняват контрол за спазване изискванията на чл.16а от същия закон.

            От посоченото за контролните правомощия на кмета на общината и съдържанието на чл.16а от ЗЗШОС, се налага извод, че не е от компетентността на общинския съвет да регулира нормативно правоотношения, свързани със защита от шума. Такава компетентност е разписана само в текста на чл.3 ал.5 от ЗЗШОС, но при конкретни предпоставки и по отношение конкретен източник, а именно: „изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, се определят с наредби на общинските съвети, приети по реда на ЗМСМА.“.

            Обектът на регулиране от чл. 7б от Наредбата, обаче е друг – обществените отношения, свързани с използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечение, като той напълно съвпада и е уреден от закона, а именно чл.16а ал.2 от ЗЗШОС, но по различен начин относно първоначалните часове, от които не се допуска озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения.

            Налице е регулиране на съдържащите се в оспорената разпоредба обществени отношения с акт от по-висока степен, изключващо на основание чл.8 от ЗНА и чл.76 ал.3 от АПК приемането на разпоредбите на чл.7б ал.1 - 2 от Наредбата, а още по-малко за добавяне на различни от разписаните в закона ограничения, поради което протестът на прокурора е основателен и следва да бъде уважен.

            Протестираната норма е нищожна.

            Затова, на основание чл.193 ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И

 

            ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл.7б ал.1 и ал.2 от Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол,  приет от Общински съвет – Созопол с решение № 666/02.10.2009 година, изменен с решение № 950/31.07.2014 година.

 

            ОСЪЖДА Общински съвет - Созопол да заплати на Прокуратурата на Република България, чрез Районна прокуратура - Бургас, разноски в размер на 20 (двадесет) лева.

 

            Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд - в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: