О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

560

 

гр. Бургас, 29. 03. 2017г.

 

Административен съд Бургас, ХХІ-ви състав, в закрито заседание на двадесет и девети март през две хиляди и седемнадесета година, в следния състав:

Председател: Любомир Луканов

като разгледа докладваното от съдия Луканов административно дело № 381 по описа за 2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Дял четвърти, Глава двадесет и седма от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на И.С.Д., с адрес ***, срещу решение № 206 от 30.12.2016г. на директора на ТД на НАП-Бургас, с което е потвърдено разпореждане за присъединяване № С 160002-105-0100045/06. 10.2016г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас.

С разпореждане № 1344/27.02.2017г. (лист 16 от делото), съдът е дал указание на жалбоподателя в седмодневен срок от получаване на съобщението, да представи по делото доказателства за срочността на жалбата.

Съобщението за указанието е получено лично от И.С.Д. на 16.03.2017г. на посочения от него адрес (лист 21 от делото).

С молба вх. № 2712/20.03.2017г. жалбоподателят е изложил твърдения, че е получил обжалваното решение на 27.01.2017г., а го е обжалвал с жалба, изпратена по пощата на 06.02.2017г. Прилага копие от пощенския плик, жалбата до съда и служебен бон на „Български пощи“ ЕАД.

Съдът след като се запозна с представените по делото доказателства, намира следното:

При преценка за допустимост на жалбата съдът установи, че решение № 206 от 30.12.2016г. на директора на ТД на НАП-Бургас е връчено на оспорващия И.С.Д. на 27.01.2017г. Последното се установява от приложеното копие на пощенски плик към молба вх. № 2712/20.03.2017г., както и изрично направеното признание на оспорващия.

На основание чл.268, ал.1 от ДОПК издаденото от компетентния орган решение по чл.267, ал.2, т.2, 4, 5 и 6 (каквото е процесното – по т.5), може да се обжалва от длъжника или взискателя пред административния съд по местонахождението на компетентната териториална дирекция в 7-дневен срок от съобщението. Жалбата срещу решение № 206 от 30.12.2016г. е подадена от И.С.Д. по пощата на 06.02.2017г., видно от приложения служебен бон на „Български пощи“ ЕАД, издаден в ПС Бургас 10. Следва да се приеме, че жалбата е подадена след изтичане установения в закона преклузивен 7-дневен срок за обжалване, който при връчване на оспореното решение на 27.01.2017г., е изтекъл на 03.02.2017г. (петък – работен ден).

Жалбата следва да се остави без разглеждане като просрочена и да се прекрати образуваното въз основа на нея съдебно производство.

Така мотивиран и на основание чл.159, т.5 от АПК, вр. с §2 от ДР на ДОПК съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.Д., с адрес ***, срещу решение № 206 от 30.12.2016г. на директора на ТД на НАП-Бургас, с което е потвърдено разпореждане за присъединяване № С 160002-105-0100045/06. 10.2016г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас, като недопустима;

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 381/2017 г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: