ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 310/18.02.2016г., гр.Бургас,

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на осемнадесети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  Ванина Колева

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 381 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на Н.М.С., ЕГН **********, с адрес *** против заповед № 398/11.01.2016г. на директора на Агенция „Митници“, с която е прекратено служебното му правоотношение, подадена до Административен съд София град.

С определение № 827/ 11.02.2016г., постановено  по  адм. дело № 1071/2016г. по описа на Административен  съд София е изпратено по подсъдност на Административен съд Бургас. За да постанови това определени, АССГ е приел, че с оглед закритите митнически учреждения със променената структура на митническите заповед № ЗМФ-1257/14.12.2015г. на Министъра на финансите (л.14),  тъй  като  жалбоподателят е изпълнявал длъжността си  в митнически пункт капитан Андреево, , която след съкращаването „е трансформирана към Митница Бургас“ и  настоящият адрес на жалбоподателя е в гр. Свиленград, то териториалната структура на Агенция  Митници,  в чийто район попада постояннитя адрес на жалбоподателя е в гр. Бургас. Поради изложеното е приел, че делото е местно подсъдно на Административен съд Бургас.

На основание чл. 133, ал. 1 от АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя. Мястото, на което е работил жалбоподателя е без значение при определяне на местната подсъдност. Оспорената заповед № 398/11.01.2016г. е издадена от  директора на Агенция „Митници“. В чл.7, ал.1 от Устройствения правилник на Агенция Митници е предвидено, че Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и в митници: Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свищов, Столична, Русе и Югозападна Митницата е административно звено в структурата на Агенцията (чл.29, ал.1) и е структурирана в териториално митническо управление, митнически бюра и/или митнически пунктове (чл.30, ал.1). От спецификата на извършваната от митниците дейност следва, че те не са предназначени да обслужват определена част от територията на страната, поради което посочените митници не представляват териториална структура на администрацията на органа, издал оспорения акт по смисъла на чл.133, ал.1 от АПК, и на основание чл.133, ал.2, т.2 от АПК, делото следва да се разглежда от административния съд, в района на който е седалището на органа, издал оспорения административен акт - в случая Административен съд София град.

Дори да се приеме, че Агенция „Митници“ има териториални структури по смисъла на чл.133, ал.1 от АПК, то би следвало, с оглед адреса на жалбоподателя – гр. Свиленград, делото да се разглежда от Административен съд – Пловдив или Административен съд - Хасково,  тъй  като съгласно заповед № ЗМФ-1257/14.12.2015г. на Министъра на финансите, т. V.3., дейността, компетентността, правата и задълженията на териториално митническо управление Свиленград, митница Свиленград, преминават към Свиленград Митническо бюро, митница Пловдив.

По тези съображения, настоящият състав на Административен съд Бургас намира, че изпратеното от Административен съд – София град дело не е местно подсъдно на Административен съд Бургас, поради което на основание чл.135, ал.5, вр. с ал.3 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 381/2016 по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.

Определение не подлежи на обжалване.

 

                                          

                                                     СЪДИЯ: