О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер1013             от 05.05.2015г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на пети май две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 381 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на К.Г.Д. ЕГН ********** понастоящем в Затвора Бургас, против отказа на затворническата администрация да му предостави информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), а именно Разпореждане на Министерски съвет, сектор „Здраве“ от 11.08.2014 год. и на следващо място Постановление за включване в програма за защита и по същото това – отказа на ОП Бургас, прокурор К. Ч., издадено на 30.01.2015 год. с вх. № 720/2015 год. В жалбата се оспорва отказа на затворническата администрация да предостави на жалбоподателя исканите документи, като е формулирано искане за отмяна на този отказ и постановяване на съдебен акт, с който да се задължи администрацията да уважи искането.

Във връзка с така депозираната жалба, с Разпореждане № 466/23.02.2015 год. на съдията докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 10 (десет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания, в същия срок да се представят доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че при неизпълнение на указанието, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено. Във връзка с така постановеното разпореждане, на 19.03.2015 год. жалбоподателя Д. е депозирал молба, в която е формулирал искане за освобождаване от държавна такса, като е заявено, че същия е социално слаб и не разполага със средства. По повод така депозираната молба, с разпореждане от 20.03.2015 год. съда е изискал от Затвора Бургас информация, във вид на писмена справка относно доходите на жалбоподателя за последните 6 месеца, в т.ч. и получаваните от същия пощенски записи. Видно от получената справка, изх. № 829/27.03.2015 год. от Затвора Бургас се установява, че жалбоподателя Д. през последните 6 месеца, ежемесечно е получавал парични преводи, в т.ч. за м. януари 2015 год. – 90 лева и за м. февруари 2015 год. – 40 лева.

С оглед горната информация и поради липсата на изискуемите се по чл. 83, ал. 2 от ГПК обстоятелства, с Разпореждане № 1757/02.04.2015 год. съда е отхвърлил молбата на жалбоподателя Д. за освобождаване от дължимата държавна такса в размер на 10 лева. В цитираното разпореждане отново е указано на жалбоподателя, че следва в 7-дневен срок от получаване на съобщението да внесе по сметка на съда държавна такса в размер на 10 лева, като при неизпълнение на горното в указания срок и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Така постановеното разпореждане е получено лично от К.Г.Д. на 14.04.2015 год. В указания срок (21.04.2015г. включително) и до настоящия момент същия не е представил документ за платена държавна такса и не е изпълнил дадените указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.Д. ЕГН ********** понастоящем в Затвора Бургас, против отказа на затворническата администрация да му предостави информация по Закона за достъп до обществена информация.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 381/2015г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: