О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр.Бургас, №401 /10.03.2014

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, VІ състав, в закрито заседание на десети март, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                                                                          СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№381 по описа за 2014г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е образувано по жалба от Г.Н.С. и Р.Б.С. *** против заповед № 3532/17.12.2013г. на кмета на Община Бургас, с която на основание чл.35, ал.3 и ал.6 от ЗОС е разпоредено да се прекрати съсобствеността между Община Бургас и жалбоподателите чрез продажба на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт №7320/13.02.2013г., представляващ 127/627 кв.м. ид.части от УПИ V-273, целият с площ 627 кв.м в кв.9, в.з. „До стопански двор”, кв.Банево, гр.Бургас, при граници на целия имот: северозапад – УПИ ІV-274; изток – улица; югоизток – УПИ VІ-272; запад – край на регулация, за сумата от 5 000 лв. без ДДС, която следва да бъде заплатена в едномесечен срок, ведно с дължимите данъци и такси. Жалбоподателите твърдят, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като оценката на кв.м. не е определена правилно и е твърде завишена, искат от съда да я отмени.

Съдът, след като прецени представените с жалбата писмени доказателства, тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, както и като взе предвид предмета на оспорване, очертан от жалбоподателите, намира подадената от тях жалба за процесуално недопустима, поради следните съображения:

Жалбоподателите са собственици на недвижим имот, представляващ имот 500/627 кв.м. ид.части (л.20, 28) от УПИ V-273, целият с площ 627 кв.м в кв.9, в.з. „До стопански двор”, кв.Банево, гр. Бургас.

Жалбоподателите са подали молба вх.№94-01-37521/24.10.2013г. (л.22) до кмета на общината с искане да закупят от общината нейните 127 кв.м ид.ч. Видно от съставения Протокол от 04.11.2013 год. (л.20) на нарочна комисия при Община Бургас, с който е установено, че частта, собственост на общината в имота е минимална и не е възможно обособяване на самостоятелно УПИ при спазване на изискванията на чл.19 от ЗУТ и е взето решение, че са налице условията за прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на жалбоподателите на общинските 127/627 кв.м ид.части от УПИ V-273, кв.9 по плана на в.з. „До стопански двор” землище на кв. Банево. Извършена е експертна оценка на недвижимия имот – 127/627 кв.м ид.части от УПИ V-273, кв.9 по плана на в.з. „До стопански двор”, землище на кв.Банево, според която справедливата пазарна цена на имота е в размер на 5 000 лв., която съобразно неговата квадратура от 127 кв.м представлява 39,37 лв./кв.м.

Общински съвет гр.Бургас с решение взето по т.29 от дневния ред, обективирано в Протокол № 29/19 и 26.11.2013 г. (л.14) е решил да се извърши продажба на жалбоподателите Г.Н.С. и Р.Б.С., на общинската идеална част от недвижим имот, актуван с Акт №7320/13.02.2013г. за частна общинска собственост, представляващ 127/627 кв.м. в УПИ V-237, целия с площ 627 кв.м за сумата от 5 000лв. без ДДС.

При тези фактически обстоятелства и на основание чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от ЗОС, кметът на Община Бургас издал процесната заповед №3532/17.12.2013г., която е с идентичен предмет и съдържание, и е издадена именно в изпълнение на решението на общинския съвет.

Така издадената заповед няма белезите и характеристиките на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, поради което съдът намира, че липсва годен за обжалване административен акт.

Заповед, издавана по реда на чл.36, ал.3 от ЗОС, се извършва в рамките на регламентирана процедура, при която страните в правоотношението са равнопоставени. При разпореждане за извършване на продажба на недвижим имот по този ред, представляващ частна общинска собственост, общината действа като равноправен гражданскоправен субект, отношението е облигационно, поради което, при формиране на волята си, чрез актовете на органите си, какъвто е кметът, той не действа от позицията на административен орган, включително и по отношение на определяне цената на притежаваната от общината собственост. Налице са съответните материални предпоставки по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС – наличие на съсобствен имот между общината и физически лица, решение на общинския съвет, с което е индивидуализирана частта от имота на община, предмет на продажба и неговата цена. Постигането на съгласие по отношение стойността на поземления имот е елемент от фактическия състав на продажбата и в случай, че страните не постигнат съгласие в тази част, продажбата не би могла да бъде осъществена по този ред, респ. страните не са длъжни да сключват договор, който не ги удовлетворява. Взаимоотношенията между собствениците на ид.част от имота и общината като собственик на другата ид.част от имота, като равнопоставени субекти, биха могли да бъдат уредени по общия исков ред, но не и по реда на административното правораздаване, с искане съдът да определи стойността на имота. Обжалваната заповед е резултат от процедура, инициирана от самите жалбоподатели- съсобственици с искане за изкупуване на останалата ид.част от имота. В този смисъл, заповедта на кмета представлява отговор на отправено предложение за сключване на договор за покупко-продажба. Тази заповед не създава права или задължения за кандидат-купувачите, нито засяга техните интереси, а посочва единствено условията, при които продавачът (общината) е съгласен да продаде своята част от съсобствената вещ. В този смисъл е и практиката на ВАС по подобни казуси – определение №7312/04.06.2009г. по адм.д.№7310/2009г. на ВАС, определение № 3250/11.03.2010г. по адм.д. № 3190/2010г на ВАС.

На основание изложените по-горе съображения, жалбата като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Административен съд гр.Бургас, 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.С. и Р.Б.С. *** против заповед № 3532/17.12.2013г. на кмета на Община Бургас, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №381/2014г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                        СЪДИЯ: