Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер             17.05.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Чавдар Димитров

                      2. Златина Бъчварова

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Огнян Стоянов, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 381 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на С.П.Б. *** чрез адвокат Б.Б. от БАК против решение № 2221/ 28.12.2012г., постановено по НАХД № 4320/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 0330111/21.09.2012г. и наложената на касатора глоба в размер на 200 лева на основание чл.189, ал.4, вр. с чл.182, ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат Б., който поддържа жалбата, без да ангажира нови доказателства.

Ответната страна не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл. 211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на С.Б. против електронен фиш серия К № 0330111/21.09.2012г., с който му е наложена глоба в размер на 200 лева на основание чл.189, ал.4, вр. с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон. С решението, предмет на проверка в настоящото касационно производство, първоинстанционният съд е потвърдил електронния фиш като е приел за безспорно установено от фактическа страна следното: На 21.09.2012г. в 10,14 часа в гр.Бургас, на път III-906, км.64+700, до сградата на „Керамика” АД мобилна система за видеоконтрол на нарушения на правилата за движение № 0510, която е била монтирана на служебен автомобил на сектор „Пътна полиция”, заснема движението на лек автомобил “Ауди”, модел А4 с рег. № У 8982 АК със скорост 84 км./ч. при разрешена максимално допустима скорост от 50 км./ч. Извършена е проверка в информационната система на КАТ, която установява, че заснетият автомобил е собственост на С.Б.. Същият е поканен да заплати глобата или да представи писмена декларация с данни за лицето, което е извършило нарушението, ведно с копие от свидетелството му за управление на моторно превозно средство. В предоставения 14-дневен срок собственикът на автомобила не упражнява правото си по чл.189, ал.5 от ЗДвП, в резултат на което електронният фиш е издаден против него. Бургаският районен съд е приел за доказани изложените във фиша фактически данни и е обосновал извод за правомерно наложена санкция.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Изложените в касационната жалба доводи преповтарят релевираните пред първата инстанция оплаквания за незаконосъобразност на електронен фиш серия К № 0330111, които са обсъдени обстойно в мотивите на потвърждаващото решение.

Неоснователно е възражението на касатора, че издаването на електронния фиш е особен вид санкциониране, за което правилата на чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП не се отнасят.

Според правилото на чл.189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушителя се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния част на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. Разпоредбата на чл.189, ал.4 е въведена с изменението на ЗДвП, обн. в ДВ, бр.10/2011г. и има за цел да внесе промяна в общите правила на ЗАНН за издаване на фиш (чл.39 от ЗАНН). Според мотивите към проекта на ЗИДЗДП № 054-01-84/21.10.2010г., 41-во НС, изменението създава възможност да се налагат глоби с електронен фиш за нарушения, установени с технически средства и системи. Способът за установяване на нарушението с технически средства, записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, предоставя необходимите и достатъчни данни за извършеното нарушение и за цялата фактическа обстановка, без възможност за субективно тълкуване и интерпретиране на обстоятелствата. Анализът на правната норма, извършен в съответствие с мотивите към приемането й, обосновава извод, че установяването на нарушенията с техническо средство и санкционирането им чрез електронен фиш има за цел да изключи субективния фактор в двете фази на производството (установителна и правораздавателна). При това положение, присъствието на контролния орган е без правно значение, тъй като установяването на нарушението се извършва чрез автоматизирано техническо средство, което е изключение от общото правило за установяване на нарушенията, регламентирано в чл.40 от ЗАНН. С оглед на това, настоящият съдебен състав намира, че непрецизното граматическо структуриране на нормата не може да бъде повод за тълкуване в смисъл, отклоняващ се от идеята за нейното приемане и чрез граматически доводи да се разширява кръга на предпоставките за нейното приложение. Заместването на АУАН с кадър от автоматизирано техническо средство, позволяващо да се установи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство и на наказателното постановление с електронен фиш има за цел да изключи субективния фактор в процеса, поради което присъствието на контролен орган е ирелевантно за съставомерността на деянието.

Неоснователно е и възражението на касатора за пороци на електронния фиш, които са обусловени от пропуск в текстовата редакция на чл.189, ал.4 от ЗДвП и са пренесени в утвърдения образец. Според последното изречение на цитираната правна норма образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи. В конкретния случай това е извършено със заповед № Із – 305/04.02.2011г., която е приложена по делото. На настоящия съдебен състав не е служебно известно тази заповед да е оспорена по предвидения в Административнопроцесуалния кодекс ред, поради което правните й последици трябва да се зачетат. По тези съображения са неоснователни възраженията на касатора за липсваща във фиша дата на съставянето му и за неяснота на авторството му.

Предвид гореизложеното, касационната жалба на С.Б. е неоснователна и следва да се остави без уважение. Решението на Районен съд – Бургас е валидно, допустимо и правилно и трябва да се остави в сила.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2221/28.12.2012г., постановено по НАХД № 4320/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърден електронен фиш серия К № 0330111/21.09.2012г. и наложената на С.П.Б. *** глоба в размер на 200 лева на основание чл.189, ал.4, вр. с чл.182, ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл.21, ал.1 от същия закон.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………....