ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер       338                       дата 29 февруари 2012 год.                  град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти  състав,

в закрито заседание на 29 февруари 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

         

    Секретар: …………………..

     Прокурор: …………………

                                        

 разгледа адм. дело № 381 по описа за 2012  година,

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от Е.П.П. *** против Заповед № 222/14.03.2011год. на Кмета на Община Несебър, с която, на основание чл.195, ал.5 и чл.196, ал.3 от ЗУТ е наредено жалбоподателят да премахне Гараж №2 с размери 3.00м/6.00м/2.50м, с конструкция от стоманобетон и покрив покрит с ламарина, разположен в югоизточната част на УПИ І, кв.76 по плана на гр.Несебър – терен общинска/частна/ собственост.

            Жалбоподателят оспорва заповедта като незаконосъобразна, постановена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и при  противоречие с материалния закон. Твърди, че не е уведомен за започване на административното производство по реда на чл.26 от АПК, в резултат на което е накърнено правото му на активно участие при постановяване на административния акт, съгласно чл.34 от АПК. Счита, че при издаване на заповедта е нарушена процедурата по връченето й по надлежния ред, което не е сторено нито на постоянния му адрес, нито чрез залепяне на обекта, като този способ намира за неприложим, тъй като не е отсъстващо лице по смисъла на § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ. Иска се отмяна на заповедта.

            Съдът, след като прецени съдържащите се в административната преписка писмени доказателства, установи следното:

            Жалбата е процесуално недопустима за разглеждане, като подадена извън преклузивния 14-дневен срок за подаването й по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

Установява се от административната преписка, че издадената Заповед № 222/14.03.2011год. на кмета на община Несебър е била изпратена на жалбоподателя с писмо с обратна разписка на 08.04.2011 год., която съдържа изрично отбелязване, че съдържа изпращането на Заповед № 222/14.03.2011г, като видно от оформеното известие за доставяне RPS 82300016 V84 (л.15-16), на адрес гр.***, пощенската пратка е върната с отбелязване „непотърсена от получателя”.

Административният орган е предприел и процедура по реда на §4 от ДР на ЗУТ, като съобщаването е извършено чрез залепване съобщението на място на проверявания обект (северна фасада – гаражна врата на обект гараж №2 в УПИ І, кв.76 по плана на гр.Несебър), както и чрез обявление на информационното табло в сградата на община Несебър на дата 15.03.2011год. видно от приложените служебни бележки (л.17).

С оглед установеното, възраженията на жалбоподателя, досежно това, че оспорваната заповед не му е връчена по надлежния ред, нито на постоянния адрес, нито чрез поставяне на обекта, откъдето черпи доводи за спазване на срока за обжалване, са неоснователни. Срокът за обжалването на административния акт по смисъла на чл.215, ал.4 от ЗУТ независимо кой от двата момента на връчване ще се възприеме – 15.03.2011г. или 08.04.2011г., очевидно е изтекъл към момента на депозиране на  настоящата жалба – 08.02.2012г., като видно от административната преписка настоящото оспорване е провокирано от изпращането на покана за доброволно изпълнение на издадената заповед.  

Жалбата, като просрочена, следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, тъй като спазването на срока за обжалване е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за която съдът следи служебно.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.5 от АПК, Административен съд гр.Бургас, ІХ-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Е.П.П. *** против Заповед № 222/14.03.2011год. на Кмета на Община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 381 по описа за 2012г. на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                 СЪДИЯ: