Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер               05.07.2011г.            град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на единадесети май две хиляди и единадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 381 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, вр. с § 8 от ПЗР на АПК.

Образувано е по жалба на Н.С.М. *** в качеството му на пълномощник на Г.А.Г. ***, П.И.Г. ***, М.Г. ***, Р.А.Р. ***, Г.Г. *** и Г.И.Г. *** против писмо изх.№ 6-94-Н-48/1//24.01.2011г., в което е обективиран отказ на кмета на Община Созопол да завери молба-декларация за признаване на право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка по реда на чл.587, ал.2 и ал.3 от ГПК. Иска се от съда да отмени процесния отказ и да задължи кмета на Община Созопол да извърши административната услуга. В съдебно заседание жалбоподателите не се явяват и не се представляват от пълномощник.

Ответникът – кметът на Община Созопол участва в процеса чрез адвокат Йорданов, който оспорва допустимостта на жалбата. Алтернативно пледира за неоснователност на оспорването. Не представя допълнителни доказателства, извън приложените към административната преписка.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл.149, ал.1 от АПК, изхожда от надлежна страна и е насочена срещу акт, който притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.3 от АПК, вр. с § 8 от ПЗР на АПК. Поради това се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

От фактическа страна по делото е установено, че със заявление вх.№ 6-94-Н-48/22.12.2010г. жалбоподателите са направили искане пред кмета на Община Созопол да извърши проверка в актовите книги за правото на собственост върху бивш поземлен имот № 311, находящ се в с.Крушевец, местността „Саалъка”, а отдел „Общинска собственост” да завери приложената от тях молба-декларация за обстоятелствена проверка по реда на чл.587, ал.2 и ал.3 от ГПК. В обстоятелствената част на молбата се сочи, че заявителите са придобили недвижимия имот на основание давностно владение и наследство, но нямат документ за собственост. Поради това желаят да се извърши обстоятелствена проверка, по силата на която сезираният от тях нотариус да ги снабди с нотариален акт. Описват подробно имота, по отношение на който ще реализират процедурата по чл.587, ал.3 от ГПК, а именно: недвижим имот № 134/327, находящ се в землището на с.Крушевец, община Бургас, област Бургаска, представляващ нива с площ от 1 844,00 дка, находяща се в местността „Чакълджията”. В нарочно писмо изх.№ 6-94-Н-48/1/24.01.2011г. кметът на Община Созопол произнася отказ, който мотивира по следния начин: „1. Имот с № 134.327 в местност „Чакълджията”, находящ се в с.Крушевец, местността „Чакълджията” има единствено по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ;. 2. Новообразуван имот № 134.327 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 от ЗСПЗЗ в землището на с.Крушевец, община Созопол, област Бургаска, одобрен със заповед № РД-09-302/14.07.2004г., издадена от областен управител на област Бургас е с площ от 1 303,00 кв.м., а не с площ от 1 844,00 кв.м., както сте написали във Вашата молба – декларация”.

При служебно извършената проверка за законосъобразност на оспорвания отказ, настоящият съдебен състав констатира, че той е произнесен от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила за неговото издаване, но в нарушение на приложимия материален закон. Този извод се налага по следните съображения:

От съдържанието на приложените по делото писмени доказателства е видно, че административният орган е сезиран с искане за извършване на административна услуга по смисъла на чл.21, ал.3 от АПК, на което кореспондира задължението му да я предостави като издаде съответния документ. В настоящия случай не съществува спор между страните относно идентификацията на имота, предмет на обстоятелствена проверка, независимо от различното му изписване в заявлението и молбата-декларация. Спорен по делото е въпросът за площта на имота, която според жалбоподателите е 1 844,00 кв.м., а според отбелязването в плана на новообразуваните имот – 1 303,00 кв.м. Това обстоятелство обаче не повлиява върху съдържанието на произнесения отказ, в който като решаващ мотив се сочи обстоятелството, че придобиването на собственост върху имоти в зоните по §4 от ЗСПЗЗ се извършва по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, който е различен от този, визиран в чл.79 от ЗС.

Компетентен да констатира съществуването или несъществуването на правото на собственост е единствено нотариусът, пред който се развива охранителното производство по чл.587, ал.2 и ал.3 от ГПК. Това е длъжностното лице, на когото държавата е делегирала удостоверителни функции и което се произнася с мотивирано постановление след съвкупна преценка на събраните пред него писмени и гласни доказателства. Кметът на общината не е оправомощен да извършва преценка за правото на собственост и неговата принадлежност с изключение на случаите като настоящия, в които трябва да удостовери, че имотът е или не е общинска собственост. С оглед на това отказът, предмет на оспорване в настоящото производство, се явява незаконосъобразен и следва да се отмени, а преписката да се изпрати на административния орган за предоставяне на заявената услуга.

 

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, седми състав

 

Р   Е   Ш  И:

ОТМЕНЯ отказ на кмета на община Созопол, обективиран в писмо изх.№6-94-Н-48/1/24.01.2011г. да извърши административна услуга – заверка на молба-декларация за имот № 134.327, находящ се в землището на Крушевец, местността „Чакълджията”.

ИЗПРАЩА преписка на кмета на община Созопол за извършване на административна услуга.

ЗАДЪЛЖАВА кметът на община Созопол да извърши административната услуга в двуседмичен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия съдебен акт.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

                                                                                                                СЪДИЯ:…………………………….