Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 16 април  2010 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети март, през две хиляди и десета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                        ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора СТАНИМИР ХРИСТОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  КНАД № 381/2010 Г

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от Г.Й. *** против Решение № 1861/2009 година, постановено по н.а.х.д. № 3980 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 8760/2009 година, издадено от Началник сектор ПП при ОД на МВР – гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 182, ал. 1, т. 3 от същия закон на Г.Й.Й. е наложено административно наказание – глоба, в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за един месец.

С касационната жалба се иска отмяна на съдебното решение, като се твърди, че същото е постановено в нарушение на материалноправни разпоредби и при съществено нарушение на процесуалните правила.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалният си представител адвокат П., поддържа жалбата и излага допълнителни аргументи в подкрепа на тезата си.

Ответникът по касационната жалба не взема становище по нея.

Представителя на Окръжна прокуратура – гр. Бургас  намира жалбата за основателна, като счита, че съдебното решение е постановено при съществено нарушение на процесуалните правила.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

С оспореното съдебно решение Бургаският районен съд е потвърдил наказателното постановление, като е приел, че безспорно е установено административното нарушение и че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В решението не са изложени никакви аргументи в подкрепа на така формирания извод, нито са анализирани събраните по делото доказателства, нито е даден отговор на възраженията на жалбоподателя, наведени с жалбата. Последното  е нарушение на принципа на служебното начало, задължаващ решаващият съд сам да положи всички усилия за събиране на всички възможни доказателства, посредством които биха могли да бъдат установени фактите по спора. На следващо място липсата на мотиви в съдебното решение лишава настоящия състав на съда от възможността да провери правилно ли е приложен материалният закон.

С подадената пред първоинстанционния съд жалба са наведени множество аргументи и изложени факти, които да наведат на съмнение относно законосъобразността на обжалваното наказателно постановление. Тези факти не са проверени.

Следва да се отбележи, че нарушението е констатирано единствено и само чрез използване на видео система за наблюдение TSS. В хода на първоинстанционното производство не са събрани доказателства дали това техническо средство е регистрирано по, надлежния ред, нито се съдържат данни относно неговата индивидуализация, за да бъде извършена подобна проверка. За това обстоятелство първоинстанционният съд е следвало най-малкото да укаже на ответника по жалбата да ангажира съответни доказателства.

Наред с това, в жалбата пред първоинстанционния съд са наведени доводи относно обстоятелството, че наказателното постановление е издадено при неизяснена фактическа обстановка. По тези възражения съдебното решение не дава отговор.

По изложените съображения съдът намира, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена. Наред с това, постановеното първоинстанционно решение следва да бъде отменено, а делото върнато за разглеждане от друг състав на същия съд, който следва да отговори на всички възражения, подадени в жалбата и да изпълни задълженията си по закон за издаване на мотивиран съдебен акт.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 1861/2009 година, постановено по н.а.х.д. № 3980 по описа за 2009 година на Районен съд – гр. Бургас.

ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на същия съд.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: