ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 18.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети март                                             две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

КНАХ   дело    номер   381     по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  11.20 часа се явиха:

За касатора – Г.Й.Й., редовно призован, се явява адвокат П., с представено по делото пълномощно.

Ответникът по касационната жалба – Началник сектор ПП КАТ при ОД на МВР – Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНАТА И ПРОКУРОРЪТ  – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ П. – Поддържам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля, почитаемият съд да изиска от административнонаказващия орган заверено и четливо копие от наказателното постановление, приложеното такова по делото е изключително нечетливо.

АДВОКАТ П. – Представям копие от обжалваното наказателно постановление, което е в по-четлив вариант.

ПРОКУРОРЪТ – Запознах се с представеното копие от наказателното постановление. Считам, че същото е четливо и ще Ви моля да го приемете като доказателство по делото. Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането им.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представеното от процесуалният представител на касатора писмено доказазателство, а именно: копие от наказателно постановление № 8706/19.08.2009 г.

 

Предвид липса на други доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

 

АДВОКАТ П. – Считам, че обжалваното наказателно постановление е неправилно по аргументите изложени в жалбите. Считам, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно издадено при допуснати съществени нарушения на процесуалните норми, като са допуснати съществени нарушения и на правилата регламентиращи съставянето на АУАН. Не е установено АУАН да е съставен в присъствието на свидетел на извършване на нарушението. От самият акт е видно, а и в хода на съдебното производство пред Бургаския районен съд, и от показанията от разпита на св. Ангел Иванов, се установи, че АУАН е съставен без присъствието на нарушителя, в присъствието само на един свидетел, за който се установи, че не е присъствал при самото установяване на нарушението. Обърканите показания на св. Иванов, дадени пред Бургаския районен съд относно издаването на АУАН и наказателното постановление водят до потвърждаване на нашите твърдения за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Освен това доверителката ми е издирвана в гр. Ямбол, неизвестно защо в гр. Ямбол й изпращат наказателното постановление, в ОДП – Ямбол. Това само допълва картината от допуснати съществени нарушения от страна на наказващия орган. Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло като неправилно обжалваното решение на Бургаския районен съд и да постановите друго, с което да отмените изцяло обжалваното наказателно постановление.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена, като намирам, че в хода на административно наказателното производство административнонаказващият орган е допуснал съществено нарушение на административно производствените правила, изразяващи се в следното: видно от АУАН и в наказателното постановление е посочено, че административното нарушение е установено и фиксирано със средство за контрол посочено като видео система ТSS. От така изготвеното описание на средството за контрол не става ясно доколко същото е регистрирано по надлежния ред, а също така липсва индивидуализация на средството за контрол. Именно липсата на индивидуализиращи признаци, като посочване на фабричен номер, лишават съдебните органи, които осъществяват проверка по законосъобразност да констатират доколко това средство е регистрирано по надлежния ред и доколко същото е калибровано и данните регистрирани с него съответстват на годно доказателствено средство. Намирам, че допуснатото от наказващият орган нарушение е от категорията на съществените такива, поради което издаденото наказателно постановление се явява неправилно и незаконосъобразно. В този смисъл ще Ви моля да отмените като неправилно и незаконосъобразно решението на Бургаския районен съд и да отмените наказателното постановление.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: