ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети юни                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 380 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН“ ЕАД, редовно уведомен, не изпраща представител. Депозирана е молба от процесуалния представител адв. Г., в която е посочено, че поради постъпила молба от вещото лице за отлагане на делото, поради неизготвяне на експертизата, моли съда да отсрочи заседанието за следваща дата.

 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от гл.юрисконсулт Ж.Д.с пълномощно, находящо се на лист 200 по делото.

 

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А..

Същата е депозирала молба вх. №  6575/12.06.2018 год., с която моли съда да й бъде дадена допълнителна възможност да изготви заключението по назначената експертиза, предвид късното уведомяване.

 

 

По хода на делото:

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

С Разпореждане № 2337/21.05.2018 год. съдът е задължил третото неучастващо лице - председателят на Управителния съвет на ФСЕС към Министерството на енергетиката в 7-дневен срок да представи служебно-заверено копие от взетото Решение/я, касаещо/и внесените от ЗЛ суми за периода 24.07.2015 г. – 30.11.2015 г.; както и всички актове, касаещи внасянето на сумите, валидни до влизането в сила на Наредбата.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилите с вх. № 6481/11.06.2018г., в изпълнение на Разпореждането № 2337/21.05.2018 год. на съда, служебно-заверени копия от документи, по опис.

 

С Определение № 1133/21.05.2018 год. съдът е ДОПУСНАЛ поисканата от процесуалния представител  на жалбоподателя - адв. Г. съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че към днешното съдебно заседание не е депозирано заключението на допуснатата от съда съдебно-счетоводна експертиза.

По делото е постъпила молба вх.№  6575/12.06.2018 год., с която вещото лице моли съда да й бъде дадена допълнителна възможност да изготви заключението по назначената експертиза, предвид късното уведомяване.

 

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да ми дадете възможност да се запозная с представените доказателства и да изразя становище. Предполагам, че това са доказателства, вече представени с административната преписка.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на гл.юк. Д. да се запознае с постъпилите доказателства.

 

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Запознах се с материалите. Не възразявам да бъдат приети представените доказателства.Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

Предвид изразеното становище на гл.юк. Д. по доказателствата,  съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с вх. № 6481/11.06.2018г., в изпълнение на Разпореждане № 2337/21.05.2018 год. на съда, служебно-заверени копия от документи по опис, изпратени от председател на УС на ФСЕС.

Съдът НАМИРА, че следва да предостави възможност на вещото лице да изготви и депозира заключението на експертизата, поради което и за събирането на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  20.09.2018 г. от 14.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: