ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и шести април                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 380 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН“ ЕАД, редовно уведомен, се  представлява от адв. П.Г.– АК Сливен, с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от гл.юрисконсулт Ж.Д.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

По хода на делото:

 

АДВ.Г.:  Да се даде ход на делото.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН“ ЕАД, със седалище и  адрес на управление: гр. Сливен,  бул. ***, представлявано от изп. директор инж. К.Т., против Акт за установяване на задължения по декларация по чл. 107, ал. 3 от ДОПК № П – 02002017137957-АУЗ-001/11.10.2017 год., издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр. Бургас – ИРМ Сливен, изменен с Решение № 173/20.12.2017  год. на Директор ТД на НАП гр. Бургас, в частта му касаеща сума в размер на 6 213.75 лева, представляваща разлика в главницата към 31.12.2015 год. за периода  от 24.07.2015 год. до 30.11.2015 год. вкл.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с писмо вх.№ 1676/08.02.2018 г. административната преписка по делото.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

АДВ. Г.: Поддържам жалбата. Моля да приемете преписката като доказателство.

Поради техническа грешка моля да счетете, че периодът касае 2015 г., а не 2016 г., както съм писала. Освен това моля да допуснете назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, която като се запознае с материалите по делото, да отговори на следните два въпроса:

1.Изхождайки от разпоредбата на Наредбата за реда и начина на набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на фонд СЕС, върху коя сума следва фондът да начислява дължимите 5% на дружеството?

2.Следващият въпрос е: Какъв е размерът на дължимата сума от дружеството към фонда помесечно за периода по жалбата юли –ноември 2015 г.?

С тези два въпроса се изчерпва целия предмет на жалбата. Цялата кореспонденция със СЕС е приложена по делото.

Други доказателствени искания нямаме.

 

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Няма да сочим други доказателства. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства.По отношение искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, считам, че въпросът е правен, по който въпрос трябва да се произнесе съдът, тъй като се касае за действието на наредбата от кой момент същата следва да се прилага, а видно от жалбата искането на жалбоподателя е тази наредбата  да се приложи със задна дата, с оглед на което считам, че по този въпрос следва да се произнесе само съдът.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с писмо вх.№ 1676/08.02.2018 г. административна преписка.

Относно направеното доказателствено искане за назначаването на съдебно-счетоводна експертиза съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.06.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:32 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: