РЕШЕНИЕ

 

              687                           дата 09 май 2012 год.                        град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІІІ-ти състав,

в публично заседание 12 април 2012 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:         1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                    2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА  

 

            Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Галина Колева

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 380 по описа за 2012 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Директор на ТД на НАП – Бургас против Решение № 2741/09.12.2011год. постановено по НАХД № 3540/2011 год. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 32600-О-0006206А/11.05.2011г. на директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което, на ЕТ „ВИТ – И.Б.”, гр.Бургас с ЕИК 102854865, за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС и на основание чл.179 от с.з., е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева

Съдебното решение се обжалва като неправилно. Счита, че съдът правилно е изяснил фактическата обстановка, но не споделя мотивите довели до отмяна на издаденото НП поради допуснато съществено процесуално нарушение, досежно ненадлежното възобновяване на спряното административнонаказателно производство. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърждаване на издаденото НП.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация, чрез пълномощник оспорва жалбата и моли да бъде оставено в сила първоинстанционното съдебно решение.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба и за оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и депозирана в законоустановения срок.

 Разгледана по същество е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Установява се по делото, че ответникът ЕТ „ВИТ – И.Б.” е регистриран по ЗДДС и като данъчнозадължено лице не е подал справката-декларация по ЗДДС и информация от отчетните регистри включително и на магнитен носител за данъчен период месец август 2010г. в законоустановения срок до 14.09.2010год., за което е съставен АУАН №0006206A/19.11.2010год. На 19.02.2011год., с резолюция, на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН, административнонаказателното производство е спряно с мотив, че след щателно издирване нарушителят не е открит на посочения от него адрес. На 28.03.2011г. производството е възобновено, съставеният акт е връчен на нарушителя и въз основа на него е издадено и обжалваното наказателно постановление № 32600-О-0006206A/ 11.05. 2011год. на Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП - Бургас, с което, за нарушение по чл.125, ал.5 от ЗДДС и на основание чл.179 от с.з., на търговеца е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

За да отмени издаденото наказателно постановление Районен съд – Бургас е приел, че след спирането му, административнонаказателното производство не е било надлежно възобновено с нарочен акт, тъй като липсва подпис на лицето, което е «възобновило» производството. Съдът е преценил, че липсата на мотивиран акт за възобновяване е довело до връчване на АУАН и издаване на обжалваното НП в хода на едно “спряно” административнонаказателно производство, което е недопустимо и е основание за отмяна на издаденото НП.

Касационният състав на съда намира решението на Районен съд гр.Бургас за правилно като краен резултат, но по мотиви, различни от изложените.

От данните по делото се установява, че на 19.11.2010год. е съставен АУАН с бланков № 0006206А по реда на чл.40, ал.2 от ЗАНН - в отсъствие на нарушителя.

Видно от направеното в АУАН отбелязване, на 19.02.2011год. образуваното с него административнонаказателно производство е спряно на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН, с мотив, че след щателно издирване нарушителят не може да бъде намерен на посочения от него адрес.

Съгласно разпоредбата на чл.43, ал.6 от ЗАНН, когато нарушителят след щателно издирване не може да бъде намерен, това се отбелязва в акта и производството се спира. Спиране на производството е допустимо от закона само когато са извършени всички необходими действия по издирване на нарушителя и са налице категорично данни, че въпреки щателното издирване той не е намерен. В случая, не може да се приеме, че конкретното производство е било надлежно спряно по реда на чл.43, ал.6 от ЗАНН. Приложените в административнонаказателната преписка писмени документи не обосновават подобен извод. Съставеният АУАН е изпратен до нарушителя с известие за доставяне с № PS80000063WH B, което не е връчено по надлежния ред на адресата, а се е върнало с отбелязване от „Български пощи” ЕАД на 15.12.2010год. - „пратката не е потърсена от получателя”. С протокол №0061701 от 10.02.2010год. е обективирано едно извършено посещение на длъжностни лица от ТД на НАП - Бургас на декларирания от ЕТ „ВИТ – И.Б.” адрес за кореспонденция с цел връчване на съставения му АУАН, при което посещение не са открити нито представляващия, нито упълномощено за целта лице. Само по себе си предприемането на това единствено действие от страна на приходната администрация не може да обоснове категоричен извод за положени всички възможни усилия да бъде открит нарушителя на декларирания адрес. Задължително е да се отбележи, че протокол №0061701 за извършеното от длъжностните лица при ТД на НАП - Бургас посещение за връчването на съставеният АУАН с бланков № 0006206А е изготвен на 10.02.2010год., докато датата на съставяне на акта е  19.11.2010год., с оглед на което остава неясно как с този протокол може да бъде връчен АУАН, на дата, предхождаща датата на съставяне на самия акт.

Предвид изложеното касационният състав на съда намира, че прилагането на разпоредбата на чл.43, ал.6 от ЗАНН в конкретния случай е станало при липсата на законовите предпоставки за това. Наказателно постановление № 32600-О-0006206А е издадено на 11.05.2011год., т.е. след като са изтекли повече от шест месеца от съставяне на акта. Издаването на наказателно постановление след изтичане на предвидения в чл.34, ал.3 от ЗАНН срок, без да е налице хипотезата на чл.43, ал.6 от ЗАНН, е съществено нарушение на процесуалните правила, което води до отмяната му като незаконосъобразно на това самостоятелно основание.

Като е обосновал краен резултат за отмяна на издаденото наказателно постановление, Районният съд е постановил правилно решение и поради отсъствие на отменителни основания същото следва да бъде оставено в сила.

 Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2741/09.12.2011г. постановено по НАХД № 3540/2011 год. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

        2.