О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    342

 

Град  Бургас, 13.02.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на тринадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                                                                                 СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 37 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на Я.И.П., ЕГН **********, подадена чрез пълномощник – адвокат Д.Д. от АК-Благоевград, с посочен съдебен адрес:***, против мълчалив отказ на изпълнителния директор на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД-Бургас, ЕИК 812115210, за постановяване на акта за тълкуване по подадена от Я.П. молба с вх. № К-1092-108/14.11.2017г., с искане за отмяната му от съда като незаконосъобразен.

С разпореждане № 95 от 5.01.2018г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискването на чл.151, т.3 от АПК и е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираната нередовност в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Съобщението за указанията на съда е връчено редовно на 29.01.2018г. на посочения в жалбата адрес за получаване на съобщения и призовки, но същите не са изпълнени в дадения седмодневен срок, който е изтекъл на 5.02.2018г. /присъствен ден/. При тези обстоятелства съдът приема, че жалбоподателят не е изпълнил дадените указания да отстрани констатираната нередовност на жалбата в законоустановения срок от получаване на съобщението.

Налице е предвидения от закона фактически състав на чл.158, ал.3 от АПК, с оглед на което жалбата следва да се остави без разглеждане и образуваното по нея съдебно производство да се прекрати.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.И.П., ЕГН **********, против мълчалив отказ на изпълнителния директор на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД-Бургас, ЕИК 812115210, за постановяване на акта за тълкуване по подадена от Я.П. молба с вх. № К-1092-108/14.11.2017г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 37/2018г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: