Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      601                                 04.04.2017 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на девети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря М.В., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 37 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Регионална дирекция по горите- гр. Бургас, представлявана от директора инж. В.Н.Р., против решение № 142 от 02.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 215/2016 г. по описа на Районен съд- Карнобат.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Процесуалният представител на ответника поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли да бъде оставено в сила обжалваното решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С обжалваното решение Районен съд- Карнобат е отменил наказателно постановление № 184/02.06.2016 г., издадено от директора на РДГ- Бургас, с което е наложено на М.А.Г. с ЕГН ********** административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева за нарушение по чл. 257, ал.1, т.1, вр. чл. 211, ал.2, т.2 от ЗГ и чл. 18, ал.3 от Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че наказаното лице не може да бъде субект на административнонаказателна отговорност за неизпълнение на чл. 211, ал.2, т.2 от ЗГ.

Според настоящия касационен състав решението е правилно, но по следните съображения:

От фактическа страна по делото е установено, че със Заповед № 334 от 17.05.2016 г., издадена от кмета на община Сунгурларе, ответникът по касационната жалба М.Г. е бил определен за отговорник по охраната на 2-ри охранителен участък с обхват землищата на с. Скала, с. Дъбовица, с. Чубра. Със същата заповед е било разпоредено на Г. да замества т.л. Ганчо Манев до завръщането му (на последния е била възложена охраната на 1-ви охранителен участък с обхват землищата на с. Грозден, с. Терзийско, с. Славянци, гр. Сунгурларе).

На 28.01.2016 г. М.Г. е депозирал рапорт с вх. № 94-М-28 до кмета на общината, във връзка с получено разпореждане от друго лице (инж. Г.) за извършване на експедиция в три склада едновременно. С рапорта същият е заявил, че за него е обективно невъзможно да издава превозни билети на всички коли едновременно и да изпълнява задълженията си във връзка с охраната на поверените му райони. По делото няма данни за конкретни разпореждания на кмета във връзка с организацията на горните дейности.

На същата дата свидетелите П. и Д., служители на РДГ- Бургас, извършили обход на територията на гр.Сунгурларе и гр.Карнобат. В землището на с. Лозарево в отдел 241б, на общинска горска територия били установени от същите два товарни автомобила, натоварени с дърва за огрев- единият с „10 или 8 кубика дърва“, а другият- с дъб и цер. При извършената проверка на последния било установено, че натоварените дърва са без контролна горска марка. Водачът не представил на проверяващите превозен билет, поради което бил съставен срещу него акт за установяване на административно нарушение, а автомобилът и дървата за огрев били конфискувани. По време на проверката дошъл и жалбоподателят Г., срещу когото свид. П. съставил акт за установяване на административно нарушение № 030362 от 28.01.2015г. Въз основа на така съставения акт било издадено обжалваното наказателно постановление.

За да е изпълнен съставът на нарушението, очертан в цитираната от наказващия орган норма, се изисква деецът лично да осъществи деянието чрез бездействие, като виновно не изпълни конкретни свои задължения или контролни правомощия. Видно от показанията на свид. О. П., нарушението е извършено в землището на село Лозарево, а същото според издадената заповед № 334 от 17.05.2016 г. на кмета на община Сунгурларе е в обхвата на трети охранителен участък, възложен на т.л. Р.Х.. Следователно, доколкото охраната на този участък не е възложена с нарочен акт на М.Г., не са налице и обективните елементи от състава на нарушението, за което последният е наказан. На следващо място, в наказателното постановление липсват констатации за наличие на представи в съзнанието на Г. относно обстоятелствата, при които е извършена незаконната сеч. Липсват данни същият да е знаел, че такава сеч се извършва в посочения участък и въпреки обективната възможност за това, да не е осъществил контролните си функции. Напротив, данните за възлагане на същия на повече от един охранителен участък недвусмислено сочат, че за него е било обективно невъзможно да осъществява в пълен обем своите правомощия- обстоятелство, което същият ясно е заявил в депозирания рапорт до кмета на общината. Поради това съдът приема, че деянието е и субективно несъставомерно. Не са налице наведените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение, като постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 142 от 02.12.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 215/2016 г. по описа на Районен съд- Карнобат.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.