ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 13.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тринадесети май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 37 по описа за 2015година.                  

            На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  ЕТ „Р.У.”, редовно уведомен от преди, се явяват представители - адвокат Х. и адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА молби вх.№ 3177/01.04.2015година и вх.№3178/01.04.2015година от жалбоподателя.

В отговор е постъпило становище вх.№3204/2015година от ответника.

С определение № 915/21.04.2015година съдът е допуснал служебно съдебно-икономическа експертиза.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№4146/04.05.2015година от жалбоподателя, с искане определението за допускане на експертиза да бъде изменено в частта за внасяне на депозит от жалбоподателя.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам молбата от 04.05.2015г. Не ни смущава фактът, че служебно е допусната експертиза, нито задачите към нея, а сме възразили, че разноските са възложени на жалбоподателя. Съгласно цитираната задължителна съдебна практика, посочена в последната молба, в тежест на органа по приходите е да установи този факт. Освен размера на акциите, определена с тази експертиза в административното производство, имаме и сме изложили аргументи, че експертизата, като метод за определяне стойността на акциите е порочна, т.е. от ответника са използвани методи, които не са посочени в наредбата. Твърдим, че процедурата не е спазена от органа по приходите.

 

АДВОКАТ Х.: Поддържам казаното от адвокат С., като искам да добавя, че нашето разбиране е, че съобразно разпоредбата на ДОПК, данъчният орган е този върху когото лежи доказателствената тежест за доказване стойността на акциите, различна от договорената от нас и  третото лице при упражняване на свободната им воля. Фактическата констатация на данъчния орган за цена на акциите е различна от договорената от страните и не се ползва с доказателствена сила, а с доказателствена сила се ползват факти и констатации извършени по реда на чл.122 от ДОПК. В конкретния случай процесуалния представител на НАП, в съдебно заседание на 18.03.2015година изрично е заявил, че тези констатации не са били извършени по реда на чл.122 от ДОПК и следователно тази им констатации не се ползват с доказателствена сила, която да бъде оборвана от нашия доверител чрез ангажиране на доказателства, в това число с експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Изразявам несъгласие с изразеното становище от представителите на жалбоподателя. Няма да спорим за доказателствената тежест. Данъчният орган е извършил експертиза като счита, че това е начинът да се установи действие на пазарна и справедлива цена на тези акции и въз основа на тази експертиза е изградил констатациите си. Не се противопоставям на допуснатата експертиза.

 

Съдът, като съобрази заявеното в днешното съдебно заседание от представителите на страните, намира следното:

Определение №915/21.04.2015година, с което служебно е допуснатата съдебна експертиза, не следва да бъде променяно, тъй като е очевидно несъгласието между страните относно пазарната стойност на акциите от капитала на „Инвестмънт СП Клуб”АД към 31.01.2012година. Изложените съображения от представителите на жалбоподателя в днешното и в предходното открито съдебно заседание, не обвързват съда. Доколкото инициатор на настоящото съдебно производство е именно жалбоподателя ЕТ „Р.У.” и именно той е страната, която поддържа твърдението за неправилно изчисление от ответника на пазарната стойност на акциите, а съответно ответната страна е представила към административната препика доказателства установяваща стойността на тези акции, то именно в тежест на жалбоподателя е да докаже възраженията си (по аргумент от чл.154, ал.1, предл. последно от ГПК, вр. с § 2 от ДР на ДОПК), който са изгодни за него, т.е. че сделката по продажба на акциите от капитала на „Инвестмънт СП Клуб”АД е била реално осъществена по друга стойност от посочената в оспорения акт на ответника.

Предвид горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на жалбоподателя за изменение на определение № 915/21.04.2015година.

 

УКАЗВА на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес, да представи по делото доказателство за внесен депозит за допусната експертиза, като го УВЕДОМЯВА, че при неизпълнение на указанията в срок, съдът ще приложи нормата на чл.161 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, като може да приеме за доказано в настоящото производство, че пазарната стойност на 18 275 акции от капитала на „Инвестмънт СП Клуб”АД не е 182 750лева, а е тази, която е посочил данъчния орган в представената по делото административна преписка,  а именно

1  095 403,50лева.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, чрез представителите му, че при представянето на депозита след определения 14-дневен срок и ако това стане единствена причина за отлагане на делото в следващото открито заседание, ще му бъде наложена глоба по чл.92а от ГПК, във вр. с §2 от ДОПК, в размер на 100 лв.

 

АДВОКАТ Х.: Заявяваме, че не искаме да ставаме причина за отлагане на делото, но нашия доверител е категоричен, че не желае да заплати депозита, тъй като счита, че не е негова доказателствената тежест.

Нямаме други доказателствени искания.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Изчерпили сме доказателствените си искания.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.09.2015г. от 13.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Делото да се докладва в закрито заседание след изтичане на срока за представяне на доказателство за платен депозит, с оглед възможността за пренасрочването му за по-близка дата.

При внасяне на депозита да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:24 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: