ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 37 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 13:30 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 13.35 се явиха:

 

За жалбоподателя - Едноличен търговец „Р.У.”, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът - директор на дирекция „ОДОП”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Да се даде ход на делото.

 

В залата се явява адвокат В. Х. К. от АК-Бургас, процесуален представител на жалбоподателя, представя пълномощно.

 

АДВОКАТ Х. – Моля да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против ревизионен акт № 021400500/21.07.2014г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас и потвърден изцяло с Решение № 299/29.10.2014г. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП.

 

Указва на страните, че оспореният ревизионен акт е издаден по реда на чл.122 от ДОПК, поради което в тежест на органите по приходите е да установят основанията за извършване на ревизия при особени случаи, както и спазването на императивния процесуален ред за това, а в тежест на жалбоподателя е да установи при условията на пълно и насрещно доказване твърдените от него факти и обстоятелства, с които се опровергават фактическите констатации в акта.

Указва на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ Х. – Поддържам жалбата и направените с нея доказателствени искания. Нямам възражение по разпределената доказателствена тежест и доклада по делото. Запозната съм с представената от административния орган преписка. Считам, че е в цялост. Моля да се приеме.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Оспорвам жалбата, като неоснователна и недоказана. По доклада на делото нямам възражения.

Моля да приемете писмените доказателства, съдържащи се в преписката. Нямам доказателствени искания.

По отношение на доказателствените искания на жалбоподателя - не се противопоставям да бъдат приети. Става въпрос за документи, които са публикувани в Търговския регистър.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените документи с административната преписка, като доказателства по делото.

 

Съдът съобрази, че с оглед нормата на чл.168, ал.1 от АПК дължи проверка за законосъобразност на всички основания по чл.146 от АПК, поради което и във вр. със задължението по чл.9, ал.3 от АПК, вр. 171, ал.4 от АПК, във вр. §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на страните, че към настоящия момент липсват факти и обстоятелства, които да се признават от страните и да не се нуждаят от доказване, а съдът следва да установи изпълнени ли са обстоятелствата посочени от приходния орган, както и твърденията на жалбоподателя, посочени в жалба, за чието установяване са необходими и специални знания, с които съдът не разполага;

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните двуседмичен срок от днешното съдебно заседание, с писмена молба, с препис за другата страна, да изчерпят всичките си доказателствени искания по предмета на спора, като съобразят разпределената доказателствена тежест и указанията дадени в днешното съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Х. – За нас най-важното е цената на акциите.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нашите констатации за приложението на чл. 122 от ДОПК е недостиг на налични парични потоци за 2009г. и констатациите на органа не са стъпили само на цената на акциите. Ще изложим съображения в тази насока в предоставения ни срок. Считам, че двуседмичния срок, който съдът ни даде е достатъчен.

АДВОКАТ Х. – Двуседмичния срок е достатъчен. При насрочването на следващото съдебно заседание искам да уведомя съда, че ще отсъствам през втората половина на м.май 2015г., за което моля да се съобрази датата на заседанието.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Много е вероятно аз също да пътувам през втората половина на месец май.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за открито съдебно заседание на 13.05.2015г. от 13.00ч. , за която дата и час страните са уведомени от днес. 

Делото да се докладва в закрито заседание след изтичане на срока за становище.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.58 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: