РЕШЕНИЕ

 

                   №1075                                      дата  20 юни 2014 г.                       град Бургас

 

                                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 05 юни 2014 год.,  в следния състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:   1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                              2.ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 37 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Деплан“  ООД, гр.Бургас против Решение № 2437/05.12.2013г., постановено по НАХД № 1624/2013г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №  312/27.02.2013 г. на директор на ТД на НАП – Бургас, с което, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, вр. чл.186, ал.1, т.1, б.”А” от ЗДДС.

Съдебният акт се оспорва като неправилен, постановен в нарушение на нормите на материалния и процесуален закон и при съществени нарушения на процесуалните правила. По същество касаторът отрича да е допуснал вмененото му нарушение, като възразява, че процесната продажба на стоки, за която наказващият орган е приел, че не е издал фискален бон, не е била завършена, не е възникнало данъчно събитие, доставка на стока не е била извършена и в този смисъл за търговеца не е възникнало задължение за издаване на касов бон. Иска се отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се изпраща представител.

Ответникът по касация също не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и в предвидения от закона срок, но разгледана по същество е неоснователна, тъй като в обхвата на касационната проверка по смисъла на чл.218 от АПК не се констатираха основания за отмяна на съдебния акт.

„Деплан“ ООД е санкциониран за това, че при извършена проверка на 03.01.2013г., орган по приходите в ТД на НАП – Бургас е установил, че в стопанисвания от дружеството обект - магазин за ВиК-части и консумативи към склад за строителни материали, при направена контролна покупка на стока - 10 броя чували, на стойност 4,80лв., заплатена с пари в брой, не бил издаден фискален бон от работещите в обекта два броя ЕКАФП, а била издадена проформа фактура № 0000000019/03.01.2013г. Впоследствие, от разпечатаните контролни ленти на електронен носител от работещите фискални устройства, е установено, че на процесната  03.01.2013г, не е била отчетена продажбата на 10 бр. чували за 4,80лв. Районният съд по същество е приел, че е осъществен състав на нарушение по смисъла на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г., тъй като към момента на плащане на дължимата сума от клиента, търговецът не е издал фискален бон за извършеното плащане.

Решението е правилно. Основните възражения на касатора са свързани с това, че предвид организацията на работа в търговския обект, по същество не е била осъществена продажба, а само заявка на стока, тъй като не било сигурно дали желаната стока е налична в обекта, което следвало да се провери на друго място в рамките на предприятието и ако е налична, тогава въз основа на издадената преди това проформа фактура се издава и фискален бон. В случая отношенията между търговеца и клиента не са се развили по описания начин, но по начина, по който са се случили, за търговеца е възникнало задължението да издаде фискален бон. Безспорно е установено по делото, че от страна на продавача е предадена стоката – 10бр. чували, което означава, че е била налична, за която той е получил плащане в брой на стойност 4,80лв. в момента на покупката, което означава, че сделката е финализирана. За тази продажба не е издаден касов бон и това изпълва хипотезата на нарушение по смисъла на чл.25, ал.1 от Наредбата, респ. чл.118, ал.1 от ЗДДС.

Не са налице основания за отмяна на съдебния акт, следва да се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 2437/05.12.2013г., постановено по НАХД № 1624/2013г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПР0ЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: